velikost textu

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504R015
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMatematika se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaMathematics Oriented at Education
LatinaMathesis institutioni applicata

Rady

Oborový garant Matematika se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R015; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem studia bakalářského studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání je zajistit široké všeobecné vzdělání studentů v oblasti matematiky v širších souvislostech univerzitního vzdělání včetně základů pedagogiky a psychologie, rozvinout jejich matematickou kulturu a připravit je na praktické aplikace získaných poznatků při výkonu povolání, především v oblasti zájmové činnosti dětí, mládeže a dospělých a ve státní správě při zpracování dat.
Bakalářský studijní obor Matematika se zaměřením na vzdělávání byl od počátku připravován s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia bude následné magisterské studium učitelství matematiky jako všeobecně vzdělávacího předmětu pro ZŠ a SŠ.

Profil absolventa

Absolvent získá všeobecné vzdělání v základních matematických disciplínách, teoretické poznatky dovede aplikovat při řešení problémů z praxe. Je vybaven dovednostmi, které uplatní při zpracovávání dat, při psaní matematických textů apod. Je připraven pracovat s dětmi, mládeží i s dospělými v oblasti mimoškolních vzdělávacích aktivit.

Charakteristika

The goal of bachelor degree in Mathematics aimed at education is to ensure that students acquire wide general education in mathematics within a wider context of university education including basics of pedagogy and psychology, to develop students’ mathematical culture and to prepare them for practical applications of acquired knowledge in their future jobs, mainly within out-of-school education of children, youth and adults and in public administration when handling data.
The bachelor degree in Mathematics aimed at education has been prepared in such a way that the expected priority of its graduates is to continue in master studies to become lower and upper secondary mathematics teachers.

Profil absolventa

The graduate will acquire general education in basic mathematical disciplines, he/she can apply theoretical knowledge in solving real life problems. He/she is equipped with skills which can be used in data processing, writing mathematical texts, etc. He/she is prepared to work with children, youth and adults in out-of-school educational activities.