velikost textu

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7507R047
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaChoir Conducting Oriented at Education
LatinaArs cantus choralis moderandi institutioni applicata

Rady

Oborový garant Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R047; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem studijního oboru Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání je vybavit studenta soustavou základních teoretických poznatků a praktických dirigentských dovedností v odborných disciplínách, především v taktovací technice, v analýze sborové partitury z hlediska jejího interpretačního ztvárnění a v instrumentálních činnostech. Priority oboru spočívají dále v rozvíjení analytických schopností hudebního sluchu, v hlasovém školení, ve výcviku pohotového čtení a v klavírní interpretaci sborových partitur. Záměrem studia je teoretická příprava budoucího sbormistra, která by měla pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Učitelství VVP pro ZŠ, SŠ a ZUŠ – sbormistrovství. Obsah a cíle studia zabezpečuje hudební vzdělání s absencí hudebně didaktických disciplín, které jsou předpokladem pro samostatnou sbormistrovskou činnost.

Profil absolventa

Absolvent je vybaven znalostmi a dovednostmi ve složce oborově předmětové a složce všeobecně vzdělávací. Získá základní povědomí o práci učitele prostřednictvím úvodu do pedagogiky, sociální pedagogiky a motivační praxe a základních psychologických disciplín. Výstupem ze studia není učitelská kvalifikace.

Charakteristika

The aim of the study branch choir conducting in Education is to equip the student system of basic theoretical knowledge and practical skills in conducting professional disciplines, especially in switching technology, analysis of choral scores in terms of its interpretive rendition and instrumental activities. Priorities field lie further develop analytical abilities musical ear, voice training, training in prompt reading and interpretation of the piano choral scores. The intent of the study is theoretical preparation for future choirmaster, which should continue in the master study field of general subjects for elementary, secondary, and Music School - Choir. Content and objectives study provides musical education with the absence of music teaching disciplines, which are a prerequisite for self-choirmaster activity.

Profil absolventa

Graduates possess knowledge and skills in both components: special and general educational. They acquire basic awareness about teacher’s work through introduction to pedagogy, social pedagogy and motivational practice and basic psychological disciplines. The curriculums outcome is not qualification for teaching.