velikost textu

Učitelství pro mateřské školy

Studijní obor

Kód studijního oboru 7531R001
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství pro mateřské školy
AngličtinaTeacher Training for Nursery Schools
LatinaArtes paedagogicae scholis infantiae applicatae

Rady

Oborový garant Učitelství pro mateřské školy (B; 7531R001; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium je zaměřeno na přípravu učitelů mateřských škol s prohloubenou zájmovou specializací v esteticko-výchovných oborech: výtvarná, hudební, tělesná a dramatická výchova a s nabídkou kurzů orientovaných např. na alternativní programy, předškolní vzdělávání v Evropě, základy pregramotnosti čtenářské, přírodovědné, matematické, informační, dále na sociální znevýhodnění dětí a inkluzi v mateřských školách. Stěžejním naplněním obsahu studia jsou předměty pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky a jim příbuzné vědní disciplíny. V souvislosti s nimi jsou i esteticko-výchovné předměty s didaktikou ve vazbě na dítě předškolního věku. Vedle přednášek a seminářů jsou do studia zahrnuty praktické formy výuky a osobnostní rozvoj. Obor vytváří předpoklady k výkonu povolání učitel mateřské školy, dále ke studiu v navazujícím magisterském oboru Pedagogika předškolního věku i ke studiu souvisejících oborů na vysokých školách.

Profil absolventa

Absolvent/ka bakalářského studia oboru Učitelství pro mateřské školy získal/a studiem komplexní vybavenost především pro kvalifikaci učitel/ka ve všech typech mateřských škol, případně v dalších výchovně vzdělávacích institucích zaměřených na děti předškolního věku. Je vzdělán/a v celé šíři teoretických oborů nezbytných pro porozumění specifikům předškolního vzdělávání a pro položení kvalitních základů rozvoje osobnosti dítěte. Načerpal/a poznatky z pedagogiky, psychologie, esteticko-výchovných disciplín a dalších oborů podstatných pro vlastní pedagogickou činnost. Kromě prohloubené povinně volitelné specializace z jednoho esteticko-výchovného oboru získali všichni absolventi vzdělání v těchto disciplínách doplněné odbornými výstupy didaktického charakteru zaměřené na předškolní děti (v hudební, výtvarné, tělesné a dramatické výchově). Absolvent studijního oboru se může dále uplatnit v přípravných třídách při základních školách, speciálních mateřských školách, v činnostech center pro rodiny a děti, jako vychovatel či pedagog volného času nebo i v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických a zájmových.

Charakteristika

The study is focused on Teacher Training for Pre-primary Schools with deepened optional specializations from an aesthetic-educational field: music, visual art, physical and drama education and offer of courses focused on alternative school programmes, pre-school education in Europe, bases of reading, science, mathematical, ICT pre-literacy, social disadvantage and inclusion in kindergartens. The fundamental subjects of the study are subjects of pedagogy, psychology, special pedagogy and other related disciplines. They are in correspondence with the aesthetic-educational subjects and all the subjects are in connection with the issue of pre-school child. Excepting lectures and seminars the study contain also practical forms of education and social- personal development lessons. The graduates of the bachelor's degree program in Teacher Training for Pre-primary Schools has obtained qualities for the teacher qualification in all types of nursery schools and for the follow- up master’s study of Pre-school Pedagogy or studies of connected disciplines at universities.

Profil absolventa

The graduates of the bachelor's degree program in Teacher Training for Pre-Primary Schools has obtained complex qualities by studying for the teacher qualification in all types of nursery schools or in other educational institutions focused on pre-school children. They have gained knowledge from pedagogy, psychology, aesthetic-educational disciplines and other fields essential for pedagogical activities. In addition to the deep compulsorily-optional specializations from an aesthetic-educational field, all graduates have received education in these disciplines, supplemented with professional methodological outputs focused on preschool children (in music, visual art, and physical and drama education).