velikost textu

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504R015
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMatematika se zaměřením na vzdělávání
AngličtinaMathematics Oriented at Education
LatinaMathesis institutioni applicata

Rady

Oborový garant Matematika se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R015; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem studia bakalářského studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání je zajistit široké všeobecné vzdělání studentů v oblasti matematiky v širších souvislostech univerzitního vzdělání včetně základů pedagogiky a psychologie, rozvinout jejich matematickou kulturu a připravit je na praktické aplikace získaných poznatků při výkonu povolání, především v oblasti zájmové činnosti dětí, mládeže a dospělých a ve státní správě při zpracování dat.
Bakalářský studijní obor Matematika se zaměřením na vzdělávání byl od počátku připravován s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa tohoto studia bude následné magisterské studium učitelství matematiky jako všeobecně vzdělávacího předmětu pro ZŠ a SŠ. Vzhledem ke struktuře jednooborového studia jsou absolventi bakalářského studia připraveni pokračovat v následném magisterském studiu i v jiných oborech, např. ekonomii či finanční matematice.

Profil absolventa

Absolvent je vybaven všeobecným vzděláním v základních matematických oborech, a to nejen se zaměřením na algebru, matematickou analýzu a geometrii, ale také na jejich aplikace ve finanční a numerické matematice, informatice, fyzice a rekreační matematice. Teoretické poznatky aplikuje při řešení matematických úloh a problémů z praxe. Disponuje dovednostmi pro zpracovávání dat, psaní matematických textů, využití výpočetní techniky apod. Zná základy didaktiky matematiky a je připraven pracovat s dětmi, mládeží i s dospělými v oblasti mimoškolních vzdělávacích aktivit, včetně přípravy a organizace matematických soutěží.

Charakteristika

The goal of bachelor degree in Mathematics aimed at education is to ensure that students acquire wide general education in mathematics within a wider context of university education including basics of pedagogy and psychology, to develop students’ mathematical culture and to prepare them for practical applications of acquired knowledge in their future jobs, mainly within out-of-school education of children, youth and adults and in public administration when handling data.
The bachelor degree in Mathematics aimed at education has been prepared in such a way that the expected priority of its graduates is to continue in master studies to become lower and upper secondary mathematics teachers. With regard to the structure of a single-subject study, the graduates are also prepared to continue in master studies in other fields such as economy or financial mathematics.

Profil absolventa

The graduate is equipped with general education in basic mathematical fields, not only aimed at algebra, calculus and geometry, but also at their application in financial and numeric mathematics, informatics, physics and recreational mathematics. He/she can apply theoretical knowledge when solving mathematical and real life problems. He/she has skills necessary for data handling, writing mathematical texts, use of informational technologies, etc. He/she is acquainted with basics of mathematics education and is prepared to work with children, youth and adults within out-of-school educational activities, including the preparation and organisation of mathematical competitions.