velikost textu

Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical Instrument

Studijní obor

Kód studijního oboru 7504T218
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástroj
AngličtinaTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical Instrument
LatinaArtes paedagogicae ad disciplinas humanitatis et naturae in scholis litterariis atque mediis praecipiendas applicatae cantus instrumentorum musicorum

Rady

Oborový garant Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical Instrument (N; 7504T218; 2 roky; PedF; en; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Pedagogická fakulta akreditován nevyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem studia oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – Hra na nástroj je získání plné kvalifikace pro učitele nástrojové hry základních uměleckých škol, základních a středních škol. Předpokladem pro studium je absolutorium bakalářského studijního oboru Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání, případně bakalářského oboru vysoké umělecké školy. Student rozvíjí své hudební a instrumentální dovednosti ve směru pedagogickém a didaktickém. Obsah a cíle studia poskytují komplexní hudebně pedagogické vzdělání, které je nutné pro samostatnou umělecko-pedagogickou činnost.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia Hra na nástroj - Hudební výchova je kvalifikován pro učitelství nástroje a hudební nauky na základních uměleckých školách a pro učitelství hudební výchovy na základních a středních školách. Další uplatnění může absolvent najít i jako poučený komorní hráč a korepetitor. Tato kvalifikace umožňuje široké uplatnění v kulturním životě regionu, organizaci koncertů, přehlídek a festivalů. Studium je koncipováno pro získání jak nástrojové kvalifikace, tak k nabytí rozhledu v hudebním dění historie i současnosti.

Charakteristika

The aim of the study branch Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools – Music Instrument is to equip the student for his future job – instrumental teaching at basic music schools, basic and high schools. The prerequisite for the study is graduation bachelor branch Music Instrument Oriented at Education or a bachelor branch of music academy. Students improve their music and instrumental skills tending to pedagogic a didactic. Contents and goals of this study provide complete music education which is necessary for self artistic pedagogical activities.

Profil absolventa

Graduates of the following master's study programme “Playing the Instrument – Music Education” are qualified for instrument and music teaching at music schools and for music teaching at elementary and secondary schools. They can also work as qualified chamber players and accompanists. This qualification provides a wide use in a cultural life of a region, organization of concerts, competitions and festivals. The study programme is supposed to provide both instrument qualification and knowledge of music history and the present.