velikost textu

Optics and Optoelectronics

Studijní obor

Kód studijního oboru 1701T029
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor přírodních věd
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaOptika a optoelektronika
AngličtinaOptics and Optoelectronics
LatinaDisciplina optica atque optoelectronica

Rady

Oborový garant Optics and Optoelectronics (N; 1701T029; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studenti oboru získávají široký fyzikální rozhled i detailní znalosti a praktické dovednosti potřebné k výzkumné a vědecké činnosti v optice a optoelektronice. Získaný širší přehled vytváří předpoklady také pro práci v mezioborových oblastech na rozhraní fyziky, biologie a technických oborů. Student si vybírá podle zájmu a tématu diplomové práce jedno ze tří zaměření, ve kterém získává hlubší znalosti: Kvantová a nelineární optika (vlastnosti světelných polí v rámci klasické i kvantové optiky, nelineárně optické jevy), Optoelektronika a fotonika (interakce světla s pevnými látkami, detekce světla, technologií přípravy polovodičových materiálů pro optoelektronické a fotonické aplikace), Teorie a modelování pro kvantovou optiku a optoelektroniku (teoretický fyzikální aparát pro kvantovou optiku a optoelektroniku, interakce světla s látkami).
Součástí studijních plánů na všech zaměřeních je praktická výuka vedená v laboratořích vybavených na současné světové úrovni, která zajišťuje kompetence absolventů v oblasti experimentálního výzkumu, optické spektroskopie, aplikované optiky, optoelektroniky a spintroniky. Výběrové přednášky pokrývají ve světě se nově rozvíjející obory jako opto-spintronika, fyzika metamateriálů či terahertzová spektroskopie. Zasahování optiky do řady oborů (fyzika, biologie, chemie, medicína) i její stále rostoucí aplikace v každodenním životě zvyšují adaptibilitu absolventů a možnosti jejich uplatnění ve vědecké práci i v praxi. Absolventi jsou zcela připraveni k dalšímu doktorskému studiu v ČR nebo v zahraničí.

Profil absolventa

Absolvent má hluboké teoretické i experimentální znalosti z klasické i kvantové optiky a optoelektroniky. Zvládá matematické modelování fyzikálních procesů v optice a optoelektronice. Získané znalosti a dovednosti je schopen uplatnit ve výzkumné a vědecké činnosti v optických oborech i v řadě oblastí, kde se optika nebo optická spektroskopie využívá (biologie, chemie, medicína). Fyzikální vzdělání spojené se získáním dovedností v oblasti počítačového programování, informačních technologií i organizace týmové vědecké práce zvyšuje možnosti uplatnění na vysokých školách a vědeckých ústavech i v průmyslu. Absolventi jsou zcela připraveni k dalšímu doktorskému studiu.

Charakteristika

The students of the branch of study will have acquired comprehensive knowledge of physics as well as detailed specialist knowledge and skills and competences required for research and other scientific activities within the field of optics and optoelectronics. The scope of their knowledge opens the way for their involvement in interdisciplinary research at the interface between physics, biology and engineering. Students select one of three specializations in which they obtain deep expert knowledge: Quantum and nonlinear optics (properties of light fields in the framework of classical and quantum optics, nonlinear optical phenomena), Optoelectronics and photonics (light-solid interaction, light detection, semiconductor technology for optoelectronic and photonic applications), and Theory and modelling for quantum optics and optoelectronics (theoretical physics for quantum optics and optoelectronics, light-matter interaction).
In all specializations the curriculum also includes practical training in state-of-the-art laboratories, ensuring that the graduates achieve the competences in the areas of experimental research, optical spectroscopy, applied optics, optoelectronics and spintronics. Optional lectures cover recently established fields of research, such as opto-spintronics, metamaterial physics, terahertz spectroscopy. The current progress in applications of optics in numerous research areas (physics, biology, chemistry, medicine) and in everyday life leads to an increase in the range of employment possibilities of the graduates both in science and in non-academic areas. The graduates are fully qualified to continue with their studies in postgraduate programmes in the Czech Republic or abroad.

Profil absolventa

Graduates have a sound theoretical and experimental knowledge of classical and quantum optics and optoelectronics. They have mastered the mathematical modelling of physical processes in optics and optoelectronics. They can apply the knowledge and competences they have gained in research and scientific activities in optical disciplines as well as in a large number of fields where optics or optical spectroscopy are used (biology, chemistry, medicine). Their education in physics combined with a mastery of computer programming, information technologies and organization of scientific team collaboration enhances the chances of these graduates finding employment in research at universities and research institutes and in industry. Graduates are fully qualified to continue with their studies in postgraduate programmes.