velikost textu

Physics of Condensed Matter and Materials

Studijní obor

Kód studijního oboru 1701T041
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor přírodních věd
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFyzika kondenzovaných soustav a materiálů
AngličtinaPhysics of Condensed Matter and Materials
LatinaPhysica systematum atque materiarum condensatarum

Rady

Oborový garant Physics of Condensed Matter and Materials (N; 1701T041; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor je věnován experimentálnímu i teoretickému studiu vlastností kondenzovaných soustav, jejich mikrofyzikální interpretaci a možnostem aplikací, zejména se zřetelem na současný rozvoj materiálového výzkumu. K výuce společné pro celý obor si studenti mohou volit jedno ze zaměření: Fyzika atomových a elektronových struktur, Fyzika makromolekulárních látek, Fyzika materiálů, Fyzika nízkých teplot, Fyzika povrchových modifikací. Každý z uvedených tematických bloků zabezpečuje obecné vzdělání v oboru na současné úrovni poznání a profiluje absolventa ve zvoleném zaměření.

Profil absolventa

Absolventi mají široké znalosti základů kvantové teorie, termodynamiky a statistické fyziky kondenzovaných soustav a příslušných výpočetních metod. Dovedou popsat strukturu těchto látek v různých formách, jejich mechanické, elektrické, magnetické i optické vlastnosti. Mají přehled o řadě experimentálních metod charakterizace struktury, složení i vlastností kondenzovaných látek, jako jsou metody difrakční, spektroskopické i mikroskopické, a dovedou je prakticky používat. Vhodným uplatněním jsou zejména pracoviště základního fyzikálního, chemického a biomedicínského výzkumu, vysoké školy uvedeného zaměření, laboratoře aplikovaného materiálového výzkumu a vývoje, zkušební laboratoře a pracoviště v hygienické a ekologické službě.

Charakteristika

The programme is devoted to experimental and theoretical study of properties of condensed systems, their microphysical interpretation and possible applications, in particular with respect to the current development of materials research. In addition to common study, the students can select one of the following specializations: Physics of atomic and electronic structures, Physics of macromolecular compounds, Physics of materials, Low temperature physics, Physics of surface modifications. Each of these blocks provides a general education in condensed matter physics at the contemporary level of knowledge and shapes the graduate in selected specialization.

Profil absolventa

Graduates acquire a broad education in the fundamentals of quantum theory, thermodynamics and statistical physics of condensed systems and the corresponding computing methods. They are able to describe the structure of the systems in different forms, their mechanical, electrical, magnetic and optical properties. They have a general knowledge of experimental methods of characterizing the structure, composition and properties of condensed compounds through for example diffraction, spectroscopic and microscopic techniques, and they are able to apply them in practice. They are able to
find suitable positions in institutions of basic physical, chemical and biomedical research, universities, applied research laboratories, testing laboratories, and in hygiene and ecology institutions.