velikost textu

Meteorology and Climatology

Studijní obor

Kód studijního oboru 1701T024
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor přírodních věd
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaMeteorologie a klimatologie
AngličtinaMeteorology and Climatology
LatinaMeteorologia et climatologia

Rady

Oborový garant Meteorology and Climatology (N; 1701T024; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor meteorologie a klimatologie vychází především z hydrodynamiky a termodynamiky atmosféry, přičemž široce využívá poznatků dalších fyzikálních oborů a výpočetních metod, zejména numerické matematiky a statistiky. Je orientován na studium rozsáhlé škály atmosférických dějů včetně atmosférické optiky, akustiky a elektřiny, záření v atmosféře, fyziky oblaků a srážek apod. Soustřeďuje se především na aplikace dynamiky, energetiky a cirkulace atmosféry v oblasti meteorologických prognóz využívajících nejmodernějších metod numerické matematiky, dále na dnes silně aktuální problematiku znečištění ovzduší ve vztahu k ekologickým problémům, problematiku antropogenních vlivů na atmosféru, metody modelování klimatu, studium klimatických změn, problémů stratosférického i přízemního ozonu a podobně.

Profil absolventa

Absolvent má široké znalosti ze základů fyziky, zejména s ohledem na fyziku atmosféry (hydrodynamika, termodynamika, šíření elektromagnetických vln, optika a elektřina, teorie nelineárních dynamických systémů, vlnové procesy apod.) a z potřebných matematických metod (řešení parciálních diferenciálních rovnic, numerická matematika, matematická statistika). Z hlediska vlastního oboru i příbuzných oborů je připraven pro řešení úkolů základního i aplikačního výzkumu i širokého spektra činností v praxi (povětrnostní služba, meteorologické zabezpečení v řadě odvětví národního hospodářství atd.). Obsahově je zaměřen především na problematiku dynamiky, energetiky a cirkulace atmosféry s perspektivou aplikací zejména v tematické oblasti numerických prognostických modelů, dále na oblast transportu, transformací a modelování znečišťujících příměsí v atmosféře a na oblast klimatologie vyznačující se aktuální problematikou modelování klimatu, antropogenních vlivů na klima, klimatické změny apod. Má rovněž znalosti z optiky a elektřiny atmosféry apod. umožňující jeho uplatnění v řadě technických aplikací výzkumného i provozního charakteru.

Charakteristika

The Meteorology and climatology study program builds on the foundation of atmospheric hydrodynamics and thermodynamics, while also employing the state-of-the-art knowledge of other fields of physics, statistics and numerical mathematics. A wide range of atmospheric processes and phenomena are studied, related to atmospheric optics, electricity and acoustics, radiative processes, and cloud and precipitation physics. The program focuses on application of atmospheric dynamics and energetics for meteorological forecasts, problems of air pollution and its relation to environmental issues, study of natural and anthropogenic climate change and its modeling, as well as matters related to stratospheric and tropospheric ozone.

Profil absolventa

Graduates have a wide knowledge of basic physics, especially atmospheric physics, and of essential mathematical methods. They are able to deal with tasks in both basic and applied research or in wider meteorological practice (e.g., the weather service). In particular, their knowledge includes atmospheric dynamics, energetics and circulation, which can be used especially in numerical weather prediction, modelling of air-pollution transport, dispersion and transformation of air-pollution, and modelling of climate, climate changes and the anthropogenic impact on climate. Alumni have a good knowledge of atmospheric optics, acoustics and electricity, which allows them to participate in many technical applications, both research and operational ones.