velikost textu

Theoretical Physics

Studijní obor

Kód studijního oboru 1701T034
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor přírodních věd
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaTeoretická fyzika
AngličtinaTheoretical Physics
LatinaPhysica theoretica

Rady

Oborový garant Theoretical Physics (N; 1701T034; 2 roky; MFF; en; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Pojem „teoretická fyzika“ znamená spíše přístup k vědeckému zkoumání, než specifickou oblast fyziky. Jako studijní obor seznamuje studenty hlouběji s matematickými metodami a základními pilíři moderní fyziky, teorií relativity a kvantovou teorií a jejich základními aplikacemi v astrofyzice a kosmologii, atomové fyzice a fyzice kondenzovaného stavu. Podle zaměření diplomové práce se pak studenti seznamují s teoretickým zázemím dalších oblastí fyziky jako je fyzika plazmatu, chemická fyzika, jaderná a subjaderná fyzika, mechanika kontinua atd.

Profil absolventa

Absolvent má ucelený přehled o základních oborech fyziky a pokročilé znalosti stěžejních směrů teoretické fyziky – statistické fyziky, obecné teorie relativity, kvantové teorie a teorie kondenzovaného stavu. Podle výběru z nabídky volitelných předmětů a diplomového tématu získal hlubší vědomosti v některých ze speciálnějších oblastí teoretické fyziky. Vedle toho má přehled o matematických a počítačových metodách obecnější platnosti, a rovněž znalost angličtiny nezbytnou pro odbornou komunikaci. Nabyté vzdělání absolventa kvalifikuje pro vědeckou práci v oboru, ale díky své šíři mu umožní uplatnit se i v jiných oblastech, ve kterých je nutné analyzovat a modelovat složité přírodní či společenské procesy.

Charakteristika

“Theoretical physics” means rather an approach to scientific investigation than the specific area of physics. The study program “Theoretical physics” acquaints students with mathematical methods and fundamental pillars of modern physics, the theory of relativity and quantum theory and their basic applications in astrophysics and cosmology, atomic physics and condensed matter physics. According to the topic of the diploma thesis, students are introduced to the theoretical background of other areas of physics such as plasma physics, chemical physics, nuclear and particle physics, continuum mechanics, etc.

Profil absolventa

Graduates have a solid grasp of the main branches of physics and advanced knowledge of the key subjects of theoretical physics, including statistical physics, general theory of relativity, quantum theory and condensed matter theory. They have gained a deeper understanding of more specialized areas of theoretical physics depending on the topic of their diploma thesis and on their selection from a broad choice of elective courses. In addition, they achieve expertise in widely applicable mathematical and numerical methods, as well as proficiency in English necessary for professional communication. The acquired education qualifies graduates for pursuing scientific research in the field and prepares them more generally for work positions involving analysis and modelling of complex natural or social processes.