velikost textu

Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

Studijní obor

Kód studijního oboru 1701V051
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDidaktika fyziky a obecné otázky fyziky
AngličtinaPhysics Education and General Problems of Physics
LatinaArs didactica physicae praecipiendae ac physicae doctrina generalis

Rady

Oborový garant Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (D; 1701V051; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (D; 1701V051; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Matematicko-fyzikální fakulta akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Astronomický ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent má hlubší znalosti z fyziky, didaktiky fyziky a pedagogicko-psychologických disciplín, resp. filozofie či historie fyziky a je připraven k samostatné vědecké práci v různých oblastech didaktiky fyziky nebo filozofie a historie fyziky. Při specializaci na didaktiku fyziky je absolvent schopen řešit problémy související s fyzikálním vzděláváním na základních a středních školách, navrhovat, realizovat a vyhodnocovat výzkum v oblasti vzdělávání ve fyzice. Absolventi se uplatní na katedrách připravujících učitele fyziky pro základní a střední školy, na vědeckých pracovištích, v pedagogických institucích, na řídicích místech v oblasti školství a jako velmi kvalitní učitelé základních, středních a vyšších odborných škol.

Charakteristika

Profil absolventa

The graduate has deeper knowledge in physics, physics education, pedagogical-psychological disciplines or philosophy and history of physics and is prepared to independent research work in various braches of physics education or philosophy and history of physic. Graduate specialized in physics education is able to solve problems connected with physic education on secondary school level and to plan, conduct and evaluate research in the field of physics education. The graduates will find employment at university departments providing pre-service physics teacher training, in scientific and pedagogical institutions, in management positions in school system and as a highly qualified teachers at junior and senior secondary schools and at colleges.