velikost textu

Geologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 1201R004
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia dvouoborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaGeologie
AngličtinaGeology
LatinaGeologia

Rady

Oborový garant Geologie (B; 1201R004; 3 roky; PřF; cs; P; 2obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

I přes preferované interdisciplinární projekty izolace oborů v současnosti spíše stoupá. Z toho důvodu je nutné obnovit širší povědomí o vzájemném využití informací různých oborů již ve formě cíleného vzdělání. Není možné poskytnout jedinci plnohodnoté vzdělání ve větším počtu oborů, ale je možné nabídnout velmi ucelený základ pro kombinaci dvou oborů, aniž by úroveň klesla pod požadavky na kvalitní vysokoškolské vzdělání univerzitní typu. K tomuto cíli je navržen stávající obor poskytující kvalitní geovědní základ jako součást, která bude symetricky doplněna vybraným oborem podle požadavků na výsledné vzdělání. Tento obor rovněž vychází z kontinuity geologického vzdělání na UK v Praze a jeho dobré mezinárodní úrovně. Zároveň je koncipován flexibilně, aby dovedl reagovat na společenskou poptávku po různém uplatnění absolventů v závislosti na zvolené kombinaci oborů.

Profil absolventa

Absolvent dvouoborové Geologie získá široký geovědní základ, který mu umožní v kombinaci s druhým zvoleným oborem pracovat odborně v multidisciplinárním výzkumu i praxi a využívat široké spektrum informací geologických oborů. Je schopen kriticky hodnotit a interpretovat základní geovědní informace. Je rovněž připraven pro základní práce v terénu a v laboratoři. Získané vzdělání mu umožní pracovat v multidisciplinárním výzkumu, jeho aplikaci či jeho managementu. Rovněž je vhodným základem pro další prohloubení jednoho či obou směrů v dalším vzdělávacím stupni.

Charakteristika

In spite of favoured interdisciplinary projects an isolation of scientific branches increases in reality. That is why it is necessary to recover broad knowledge on a mutual application of data and information produced by various branches in form of a pointed education. It is not allowed to be provided an adequate education in number of branches at the same time but it is possible to offer a very compact base for a combination of two branches without a drop of quality below that expected for the university degree. The proposed study curriculum is designed for this purpose. It allows an efficient base of knowledge in geoscience as a proportional part opened for a complete with another one selected with respect to an expected final education. This study also reflects a continuity of different types of geological education at the Charles University in Prague and its international level. In the same time, it is outlined flexible enough to be able to consider social demands for various fulfilments of graduates with different combinations of branches of knowledge.

Profil absolventa

The graduate of the Geology combined degree will acquire broad essentials in geosciences which will allow to work scientifically in multidisciplinary research as well as practice and to use a wide range of geological information in combination with a second selected subject area. The bachelor grade is able to evaluate critically and interpret basic geoscientific data. The bachelor grade is also prepared to work on the basic level in the field and laboratory. The acquired education will allow to the graduate to participate in a multidisciplinary research, its applied branches or its management. It is also a proper base for an amplification of one or both branches of study in subsequent magister stage.