velikost textu

Fyzická geografie a geoekologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 1301T004
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor přírodních věd
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFyzická geografie a geoekologie
AngličtinaPhysical Geography and Geoecology
LatinaGeographia physica et geooecologia

Rady

Oborový garant Fyzická geografie a geoekologie (N; 1301T004; 2 roky; PřF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Přírodovědecká fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Magisterský studijní obor fyzická geografie a geoekologie navazuje na bakalářské studijní programy geografie - kartografie a geografické vzdělávání, případně též na další přírodovědecky zaměřené bakalářské programy. Jedná se o presenční studium se standardní dobou studia 2 roky. Vědní obor fyzická geografie se zabývá poznáním vývoje přírodního prostředí Země jako celku, studuje jeho složky, procesy a jevy a zároveň vztahy mezi nimi v obecném a regionálním kontextu. Závažným úkolem fyzické geografie a její specializace geoekologie je také výzkum prostorových a časových vztahů mezi přírodním prostředím a společností. Současné členění fyzické geografie respektuje dynamicky se rozvíjející specializace, jakými jsou především geomorfologie, hydrologie, klimatologie, meteorologie, geoekologie, biogeografie a pedogeografie. V rámci studijního programu je umožněna volba individuálního zaměření, která je dána výběrem tématu diplomové práce a volitelných předmětů vypsaných katedrou fyzické geografie a geoekologie či realizovaných na dalších pracovištích Univerzity Karlovy v Praze nebo na jiných vysokých školách.

Profil absolventa

Absolventi magisterského studijního oboru fyzická geografie a geoekologie se uplatňují v odvětvových, rezortních a výzkumných ústavech, při výzkumu a výuce na vysokých školách, ve správních úřadech, podnicích, organizacích a firmách, které se zabývají průběžným sledováním a průzkumem fyzickogeografických procesů a jevů krajinné sféry a jejich složek. Podílejí se odborně v projektové a plánovací praxi a zejména na řešení náročných výzkumných úkolů ve fyzické geografii a geoekologii a také v komplexních přírodovědeckých programech. Dále se uplatňují při řídící, vzdělávací a výzkumné činnosti správních a odborných institucí ochrany přírody a krajiny (např. CHKO, NP, MŽP ČR), včetně regionálně specializovaných organizací, zaměřených na sledování dynamiky procesů a změn přírodního prostředí ve vztahu k činnosti člověka.

Charakteristika

Profil absolventa

A graduate is qualified for research and applied activities in all specializations of physical geography, then in geomorphology, hydrology, climatology, meteorology, geoecology, biogeography, pedogeography, general and regional geography. He is competent to solve complex problems of an integration of the natural environment and the society. He has experience with GIS, remote sensing and other methods of geoinformatics. Graduates can turn their knowledge in research and survey institutes, universities, state administration and organizations concerned with investigation and research of the dynamics of physical geographical processes and changes of the environment related to human activities, including natural hazards and risks and the protection of nature and landscape.