velikost textu

Hussite Theology

Studijní obor

Kód studijního oboru 6141V009
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHusitská teologie
AngličtinaHussite Theology
LatinaTheologia hussitica

Rady

Oborový garant Hussite Theology (D; 6141V009; 4 roky; HTF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Hussite Theology (D; 6141V009; 4 roky; HTF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Husitská teologická fakulta akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorský studijní program teologie, studijní obor husitská teologie se standardní dobou studia čtyři roky připravuje studenty k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti teologie. Studijní obor umožní odbornou profilaci studenta na základě jeho individuálního studijního plánu. Studijní obor zprostředkovává znalosti hermeneutických přístupů a aplikuje je do současné teologické diskuse i do dialogu s konfesními přístupy jiných teologických systémů. Předmětem studia je teologické kompendium vykládané v rámci husitské teologie. Cílem studia je vědecká příprava špičkových odborníků schopných samostatné vědecké práce v oboru teologie.
Obor současně směřuje k uvědomění skutečnosti, že od samých počátků se zde usiluje o nové chápání a novou intepretaci základních teologických pojmů. Tím je v kontextu s dalšími koncepcemi, které překonávaly metafyzickou představu světa. Zabývá se ústředními otázkami křesťanské víry a Kristovou přítomností v tomto světě. Studenti oboru mají možnost poznat, jak se tyto otázky projevují prakticky i v aktuální sociální nauce církve.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje důkladné znalosti oboru husitská teologie na soudobé úrovni, zná dějiny svého oboru. Je odborníkem na problematiku reformního teologického myšlení, a to i v interdisciplinárním kontextu. Ovládá základní skutečnosti teologického vývoje oboru, rozumí jeho postavení v současné teologii a na základě vlastního kritického úsudku formuluje názory odpovídající současnému vědeckému poznání. Prohloubil si znalost klasického jazyka. Absolvent je schopen kritického myšlení. Je schopen své nabyté teoretické vědomosti kontextuálně aplikovat; dále analyzovat a interpretovat náboženské texty. Je připraven k tomu, aby působil jako akademický pracovník na vysokých školách, vědecký pracovník v oblasti společenských věd, vedoucí pracovník v neziskové, kulturní a státní organizaci a Církve československé husitské.

Charakteristika

The doctoral study programme “Theology”, the branch of study “Hussite theology” with standard length of study of four years prepares students for independent scientific research and independent creative activities in the area of theology. The branch of study enables students to specialize according to his or her individual study plan. The branch of study provides knowledge of hermeneutical approaches and applies them in the contemporary theological discourse and also in the dialogue with confessional approaches of other theological systems. The subject of the studies is a theological compendium interpreted in the course of the Hussite theology. The goal of the studies is a scientific preparation of first-rate experts that are capable of independent scientific work in the area of theology. The branch is simultaneously oriented to awareness of the fact that from the very beginning there is aneffort to new understanding and new interpretation of fundamental theological notions. Thereby the branch is in context with other concepts that were overcoming a metaphysical conception of the world. It deals with the key questions of the Christian belief and Christ presence in this world. Students of the branch have got an opportunity to learn how the questions are practically manifested in current social science of the church as well.

Profil absolventa

A graduate proves detailed knowledge in the area of Hussite theology at contemporary level and knows the history of his or her branch of study. He or she is an expert in reformatory theological thinking, even in the interdisciplinary context. He or she knows basic facts on theological evolution in the area, understands a position of that area in current theology and expresses opinions corresponding with contemporary scientific knowledge on the grounds of his or her own critical judgment. He or she has deepened his or her knowledge of classical language. A graduate is able to apply his or her acquired theoretical knowledge contextually and also analyses and interprets religious texts. He or she is prepared for working as a member of the academic staff at the university, a scientific worker in the area of social sciences, a manager in a non-profit, cultural and state organization and the Czechoslovak Hussite Church.