text size

Judaistika

Study branch

Study branch code 6141V018
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechJudaistika
EnglishJewish Studies
LatinStudia religionis, cultus humanitatisque Iudaicae

Boards

of Judaistika (D; 6141V018; 6141V018; 4 years; ; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Judaistika (D; 6141V018; 6141V018; 4 years; ; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Hussite Theological Faculty accredited taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorský studijní program teologie, studijní obor judaistka se standardní dobou studia 4 roky připravuje studenty k samostatnému vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti židovských studií. Studijní obor umožní odbornou profilaci studenta na základě jeho individuálního studijního plánu. Studijní obor rozvíjí myšlenkové dědictví judaistiky a aplikuje je do současné náboženské situace judaismu. Předmětem studia jsou židovské dějiny a kultura, synagogální liturgie, židovská náboženská filozofie, rabínská literatura, četba a interpretace vybraných textů babylónského Talmudu, hebrejština rabínských textů. Cílem studia je vědecká příprava špičkových odborníků schopných samostatné vědecké práce v oboru Židovských studií. Obor není vyhraněn národnostně nebo konfesně, ale vykládá judaismus jako náboženský fenomén v historických kontextech s přesahy do současné problematiky. Poznání duchovních hodnot judaismu umožní absolventům hlubší porozumění křesťanství, zejména jeho etice.

Learning outcomes

Absolvent prokazuje důkladné znalosti oboru judaistika na soudobé úrovni, zná dějiny svého oboru a je obeznámen se současnými oborovými trendy. Je schopen získat nové poznatky, analyzovat je, kriticky reflektovat a vykládat v jejich specifickém a interdisciplinárním kontextu. Osvojil si standardní odbornou úroveň světového jazyka a prohloubil znalost klasického jazyka. Je schopen analyzovat a interpretovat židovské náboženské texty v pramenném jazyce a využívat odbornou sekundární literaturu. Absolvent získává takové znalosti a dovednosti v oboru judaistika, které mu umožní se profesně realizovat v blízkém povolání. Absolvent je připraven k tomu, aby působil jako akademický pracovník na vysokých školách, vědecký pracovník v oblasti společenských věd, vedoucí pracovník v neziskové, kulturní a státní organizaci.

Study profile

The doctoral study programme “Theology”, the branch of study “Jewish studies” with standard length of study of four years prepares students for independent scientific research and independent creative activities in the area of Jewish studies. The branch of study enables students to specialize in their profession according to his or her individual study plan. The branch of study develops intellectual legacy of Jewish studies and applies that in the contemporary religious situation of Judaism. The subject of the studies is Jewish history and culture, synagogue liturgy, Jewish religious philosophy, rabbi literature, reading and interpretation of selected texts of Babylonian Talmud and Hebrew language of rabbi texts. The goal of the studies is a scientific preparation of first-rate experts that are capable of independent scientific work in the area of Jewish studies. The branch is not nationally or confessionally defined but interprets Judaism as a religious phenomenon in the historical contexts overlapping intopresent problems. Learning about spiritual values of Judaism enables students to deepen their understanding of Christianity, primarily its ethics.

Learning outcomes

A graduate proves detailed knowledge in the area of Jewish studies at contemporary level, knows history of his or her branch of study and is acquainted with contemporary trends in the branch. He or she is able to acquire new knowledge, analyze that, reflect that critically and interpret that in its specific and interdisciplinary context. He or she has acquired standard scientific level of world language and deepened knowledge of classical language. He or she is able to analyze and interpret Jewish religious texts in source language and use scientific secondary literature. A graduate acquires such knowledge and skills in the area of Jewish studies that enable him or her to fulfill themselves in close profession. A graduate is prepared for working as a member of the academic staff at the university, a scientific worker in the area of social sciences, a manager in a non-profit, cultural and state organization.