velikost textu

Husitská teologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6141T017
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor teologie
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHusitská teologie
AngličtinaHussite Theology
LatinaTheologia hussitica

Rady

Oborový garant Husitská teologie (N; 6141T017; 2 roky; HTF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Husitská teologická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studijní obor Husitská teologie je studium s nejdelší (více než šedesátiletou) tradicí na UK HTF (dříve HČSBF). Ve svých počátcích bylo zaměřeno zejména na výchovu budoucích duchovních Církve československé husitské (CČSH), ovšem svou širokou ekumenickou otevřeností bylo plně přístupné i pro budoucí duchovní jiných církví. Od počátku 90. let 20. století podstatně vzrostl zájem o studium teologie jak z prostředí CČSH a jiných konfesí, tak i z oblasti nekonfesní. UK HTF poskytuje studentům plně kvalifikované teologické vzdělání v klasických teologických disciplínách, zejména v systematické, praktické a biblické teologii, ve filozofii, v církevních dějinách a církevním právu. Vedle prezenční formy studia UK HTF nabízí uchazečům také kombinovanou formu studia zejména z důvodu žádostí o zvyšování kvalifikace pracovníků z řad CČSH, kteří v církvi již pracují bez dostatečného teologického vzdělání.

Profil absolventa

V průběhu studia získává teoretické znalosti i praktické zkušenosti v teologických disciplínách, poznatky z filozofie, z církevních dějin a práva. Je plně připraven k duchovenské práci. Absolvent se může uplatnit jako duchovní. Církev československá husitská nabízí absolventům kněžské svěcení a přijetí do služby v náboženských obcích, ve vedení církve a v poradních orgánech. Může se uplatnit též jako osvětový nebo katechetický pracovník na úrovni středních a základních škol, jako pracovník v sociálních a charitativních institucích, jako odborník pro práci se seniory a s mládeží, jako odborný konzultant v problémech spojených s náboženstvím či v médiích zejména jako redaktor při tvorbě vzdělávacích pořadů dotýkajících se náboženských témat.

Charakteristika

The study of Hussite theology has the longest teaching tradition at the Hussite Theological Faculty of the Charles University (before 1990: the Hus’ Czechoslovak Faculty of Divinity), which exceeds sixty years. At its inception, it was oriented primarily towards training future priests of the Czechoslovak Hussite Church. Yet, being ecumenically open, it was fully accessible to future churchmen of different churches. Since the 1990s, the faculty has experienced growing interest in studying theology from among members of the Czechoslovak Hussite Church, believers of other confessions, as well as from those with no confessional affiliation. Hussite Theological Faculty provides students with full-fledged theological education in classical theological disciplines, namely systematic, practical and biblical theology, in philosophy, Church history, and Church law. Besides a full-time form of study, the Hussite Theological Faculty intends to introduce a combined form of study, reflecting the increasing demand for improving the qualification of people already working for the Czechoslovak Hussite Church, who do not possess adequate theological education.

Profil absolventa

In the course of their studies students gain both theoretical and practical experience of theological disciplines as well as knowledge of church history and law, philosophy, and classical languages. They are fully prepared for ministerial work in the church, but also for research work in the field of theology. The Czechoslovak Hussite Church offers graduates priestly ordination and entry into service in parishes, in church administration and in advisory bodies. Graduates can also work in schools and other catechetical work at primary and secondary school levels, in social and charitable institutions, as specialists for work with senior citizens and young people, and as expert consultants in problems linked to religion, but also in the media, especially as editors, in the creation of educational programmes touching on religious themes.