velikost textu

Historická a systematická teologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6141V081
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHistorická a systematická teologie
AngličtinaHistorical and Systematic Theology
LatinaTheologia historica et systematica
NěmčinaHistorische und Systematische Theologie

Rady

Oborový garant Historická a systematická teologie (D; 6141V081; 4 roky; ETF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Historická a systematická teologie (D; 6141V081; 4 roky; ETF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Evangelická teologická fakulta akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Posláním doktorského studia v oboru Historická a systematická teologie je způsobem obvyklým v pokročilých studiích kultivovat u studentů jejich schopnost teologického myšlení a prohloubit jejich poznání teologické tradice v jejím historickém i systematickém rozměru na expertní úroveň. Poznatky i postupy svého oboru se studenti učí kriticky analyzovat, reflektovat a vykládat je jak v jejich specifickém kontextu, tak v interdisciplinárních souvislostech současného vědního poznání. Podle zaměření disertačního projektu je studium soustředěno na příslušnou specializaci v oblasti historické či systematické teologie, současně však zachovává příslušnou šíři perspektivy a inter¬disciplinární orientaci, jež je teologickým oborům vlastní.

Profil absolventa

Absolvent má komplexní expertní znalosti teologie, zejména jejích historických a systematických aspektů. Rozumí pluralitnímu charakteru křesťanské tradice a orientuje se v jejích rozmanitých projevech. Zná dějiny svého oboru, dokáže reflektovat jeho epistemologickou a metodologickou problematiku a rozumí jeho současným trendům.
Je schopen přesného teologického myšlení, dokáže pojednat i vysoce komplexní a kontroverzní otázky. Je schopen analyzovat a odborně vykládat náboženské texty a interpretovat je pro daný kontext. Umí zpracovat fundovaný rozbor teologické problematiky a svůj nález srozumitelně vyložit v interdisciplinárních souvislostech. Je schopen prezentovat výsledky své vědecké práce na mezinárodní úrovni.

Charakteristika

The purpose of doctoral studies in the field of Historical and Systematic Theology is for students to cultivate, in the usual way for advanced studies, their ability to think theologically and to deepen their knowledge of the theological tradition in its historical and systematic dimensions on an expert level. Students learn to critically analyse and reflect on the knowledge acquired and methods used in their field, and to interpret them both in their own specific contexts and in the interdisciplinary settings of contemporary scholarly knowledge. Depending on the subject of their dissertation project, their studies are focused on a specific specialised field of historical or systematic theology (for example, church history, the history of dogma, systematic theology, or dogmatics), but at the same time they retain the appropriate breadth of vision and interdisciplinary orientation that pertains to all branches of theology.

Profil absolventa

Graduates have a thorough specialist knowledge of theology, especially its historical and systematic aspects. They understand the pluralistic character of the Christian tradition and are well versed in its varied forms. They are familiar with the history of their discipline, are able to reflect on the epistemological and methodological issues relating to it, and understand its current trends.
They are capable of exact theological thinking, and of discussing even highly complex and controversial questions. They are able to analyse and provide specialist expositions of religious texts and to interpret them within the given context. They know how to draw up a well-grounded analysis of theological issues and to explain their findings comprehensibly in interdisciplinary settings. They are capable of presenting the results of their scholarly work on an international level.

Charakteristika

Das Ziel einer Promotion im Fach Historische und Systematische Theologie ist es, im Rahmen eines fortgeschrittenen Studiums, Fähigkeiten zum theologischen Denken zu kultivieren und Kenntnisse theologischer Traditionen im Hinblick auf ihre historische und systematische Dimension auf einer Expertenebene zu vertiefen. Die StudentInnen sollen lernen, die Erkenntnisse und Verfahrensweisen ihres Fachs sowohl in ihrem spezifischen Kontext als auch im Zusammenhang mit heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse kritisch zu reflektieren und auszulegen. Je nach Schwerpunkt des Dissertationsprojekts zielt das Promotionsstudium jeweils auf eine Spezialisierung im Fach Historische Theologie oder Systematische Theologie ab (z.B. Kirchengeschichte, Dogmengeschichte, Systematische Theologie bzw. Dogmatik), zur gleichen Zeit soll aber eine entsprechend breite Perspektive und eine interdisziplinäre Orientierung bewahrt werden, die allen Teildisziplinen der Theologie zueigen ist.

Profil absolventa

Der/die Absolvent/in verfügt im Hinblick auf die historische und systematische Theologie über komplexes Expertenwissen. Er/sie weiß um den vielseitigen Charakter christlicher Tradition und weiß sich in deren mannigfaltigen Ausdrucksformen zurechtzufinden. Er/sie kennt die Geschichte seiner/ihrer Disziplin, ist dazu in der Lage erkenntnistheoretische und methodische Problem¬stellungen dieser Disziplin zu reflektieren und ist mit den heutigen Forschungsschwerpunk¬ten vertraut. Er/sie ist eines präzisen theologischen Denkens fähig und schafft es, sich auch mit komplexen und kontroversen Fragen auseinanderzusetzen. Er/sie ist imstande religiöse Texte zu analysieren, sie fachlich auszulegen, sie im gegebenen Kontext zu interpretieren, eine fundierte theologische Problemanalyse auszufertigen und die daraus folgenden Erkenntnisse im interdisziplinären Kontext verständlich auszulegen. Er/sie ist in der Lage die Ergebnisse seiner/ihrer wissenschaftlichen Arbeit einer Gruppe internationaler Spezialisten vorzustellen und sie zu verteidigen.