velikost textu

Philosophy of Religion

Studijní obor

Kód studijního oboru 6101V035
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFilozofie náboženství
AngličtinaPhilosophy of Religion
LatinaPhilosophia religionis
NěmčinaPhilosophie der Religion

Rady

Oborový garant Philosophy of Religion (D; 6101V035; 4 roky; ETF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Philosophy of Religion (D; 6101V035; 4 roky; ETF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Evangelická teologická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Filozofický ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Posláním doktorského studia v oboru Filozofie náboženství je způsobem obvyklým v pokro¬čilých studiích u studentů kultivovat jejich schopnosti zkoumat filosofickými nástroji a postupy náboženské fenomény či problematiku náboženské dimenze lidské kultury, k níž patří také teologické myšlení a jeho tradice. Tyto postupy i jejich výsledky se studenti učí kriticky reflektovat a vykládat je jak v jejich specifickém kontextu, tak v souvislostech současného vědního poznání. V přímé souvislosti s vlastní multidisciplinární povahou rozvíjí toto studium dovednosti nutné k analyzování komplexních problémů, při vyhodnocování konkrétních nálezů a ověřování hypotéz spojovat více odborných perspektiv a diskurzů, přitom dbát na adekvátnost uplatňovaných metod, na přesné myšlení a jasné vyjadřování i o komplexních či kontroverzních problémech. Studium vede nejen k nabytí expertních znalostí a dovedností, ale také k prohloubení schopnosti porozumět nevlastním a netradičním názorům, konceptům, naukám či teoriím, ke kultivaci argumentativních postupů kritické rozpravy a k vytříbení schopnosti vlastního vyhodnocení a formulování vlastního názoru či pozice.

Profil absolventa

Absolvent zná teoretické základy kritického myšlení a to se zvláštním zřetelem na křesťanskou tradici a teologické souvislosti filosofie, podrobně se orientuje v dějinách filosofie a filosofickém studiu náboženství a je seznámen se současnými trendy bádání v oboru. Je vybaven pro vědeckou práci s prameny včetně znalosti příslušných jazyků. Ovládá metodologii odborné práce a pracuje podle pravidel kritické analýzy a interpretace. Své teoretické znalosti, odborné kompetence a dovednosti je schopen kriticky aplikovat a kontextuálně uplatnit. Výsledky vědecké práce je schopen prezentovat a obhajovat před mezinárodní odbornou veřejností. Je kvalifikován k samostatné vědecké práci a k vědecko-pedagogickému působení v oboru

Charakteristika

The purpose of doctoral studies in the field of Philosophy of Religion is for students to cultivate, in the usual way for advanced studies, their ability to examine, using philosophical tools and approaches, religious phenomena and issues relating to the religious dimension of human culture, including theological thought and its traditions. Students learn to reflect critically on these approaches and their results and to interpret them both in their specific context and within the framework of current academic knowledge. In direct connection with its multidisciplinary nature, this study programme develops the skills necessary for analysing complex issues, and students learn to combine various specialist perspectives and discourses in evaluating specific findings and testing hypotheses, while at the same time ensuring that the methods used are appropriate, the thinking is precise, and complex or controversial problems are expressed clearly. The study programme not only leads to the acquisition of expert knowledge and skills, but also develops the ability to understand views, concepts, teachings and theories that are non-traditional or differ from one's own, cultivates argumentative approaches to critical debate, and refines the ability to evaluate oneself and to formulate one's own opinion or position.

Profil absolventa

Graduates have knowledge of the theoretical bases of critical thinking particularly with respect to the Christian philosophical tradition and the theological context of philosophy, are well informed about the details of the history of philosophy and philosophical study of religion, and are familiar with current trends in scholarly research. They are linguistically equipped for research work with sources. They are proficient in the methodology of specialist work, and are familiar with the rules for critical analysis and interpretation. They are capable of presenting the results of their academic work in the context of a discussion among specialists. They are qualified to carry out research work independently and to be active in their field in an academic teaching capacity.