velikost textu

Katolická teologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6141V020
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaKatolická teologie
AngličtinaCatholic Theology
LatinaTheologia catholica

Rady

Oborová rada Katolická teologie (D; 6141V020; 4 roky; KTF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Katolická teologická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorský studijní program teologie, obor katolická teologie (standardní doba studia čtyři roky), připravuje studenty na samostatné vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie.
Předmětem studia jsou prameny a racionální reflexe víry v Boha a v Ježíše Krista; související pojetí člověka, společnosti a světa; mravní aspekty lidského jednání; sebeporozumění katolické církve a otázky spojené s jejím působením; vztahy mezi křesťanskými společenstvími; vztahy mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími; dějiny katolické teologie, dějiny dogmatu; filosofické předpoklady a implikace teologie.
Obor katolická teologie se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje. Student volí jednu z nich.
Prostřednictvím studijního oboru uplatňuje katolická církev právo vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky (§ 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností).

Profil absolventa

Absolvent prokazuje znalosti oboru katolická teologie resp. jeho dílčí specializace na soudobé světové úrovni. Je seznámen se současnými trendy bádání. Je schopen kriticky využívat své teoretické vědomosti a odborné dovednosti a kontextuálně je aplikovat. Je schopen získávat nové poznatky, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností, zasazovat je do interdisciplinárních souvislostí a vyhodnocovat společenské důsledky jejich využívání. Umí navrhovat a používat výzkumné postupy způsobem umožňujícím získávat nové poznatky. Umí řešit etické problémy při tvůrčí činnosti nebo při využívání jejích výsledků. Dokáže sdělovat vlastní poznatky členům mezinárodní vědecké komunity i široké veřejnosti. Osvojil si kvalitní aktivní znalost světového jazyka a dle potřeb své specializace i vyšší znalost jazyků klasických. Je schopen plánovat činnosti tvůrčí povahy a získávat zdroje pro jejich uskutečnění.

Charakteristika

The doctoral study programme Theology, subject Catholic Theology (standard length of study: 4 years), prepares the students for an independent scientific research and independent creative activity in the area of theology.
The subject of the study are the sources and racional reflection of the faith in God and Jesus Christ; related notion of human being, society and the world; ethical aspects of human action; self-understanding of the Catholic Church and questions connected to its action; relation between Christian communities; relation between Christianity and other religions; history of Catholic theology, history of dogma; philosophical grounds and implications of theology.
The subject Catholic Theology is divided into specialisations, in which the faculty realises the programme, according to the closer focus of the study. The student chooses one of them.
Through this study subject, the Catholic Church implements its right to teach and educate its ordained and lay workers (§ 6 par. 3 letter a) of Act No. 3/2002 Coll., On Freedom of Religious Confession and the Position of Churches and Religious Societies).

Profil absolventa

The graduate demonstrates the knowledge of the subject Catholic Theology, resp. its particular specialisation, at today’s global level. He is familiar with current research trends. He is able to make critical use of his theoretical knowledge and specialist skills and apply them contextually. He is able to gain new knowledge, skills and abilities by his own creative activities, set it to interdisciplinary context and evaluate them regarding the social consequences of their application. He can propose and apply research methods to gain new information. He can solve ethical problems during the creative activity or application of its results. He can communicate his own knowledge to other members of international scientific community and the general public. He has a very good active knowledge of a global language and, according to the needs of his specialisation, also a fine knowledge of classical languages. He is able to plan the activities of creative nature and gain new sources for their realisation.