velikost textu

Soudobé evropské dějiny

Studijní obor

Kód studijního oboru 7105V090
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSoudobé evropské dějiny
AngličtinaContemporary European History
LatinaHistoria Europae temporis recentissimi
NěmčinaModerne europäische Geschichte

Rady

Oborová rada Soudobé evropské dějiny (D; 7105V090; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta humanitních studií akreditován na dostudování vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem studijního postgraduálního oboru Soudobé evropské dějiny je vědecká příprava odborníků pro tematicky široce založený výzkum historie a kulturní historie včetně kulturního dědictví a tradic v období od roku 1918 až do (posouvající se) nejaktuálnější současnosti. Prostorově obor tematizuje výměr Evropy včetně České republiky, resp. jejího předchůdce Československa. Přístup ke zkoumaným/pojednávaným tématům měl být nadregionální, mezioborový, pokud možno komparativní, s důrazem především na kulturní, duchovní, sociální, ale i politické a každodennostní dějiny Evropy od konce I. světové války a na dějiny Československa, resp. českých zemí této doby ve vztahu k evropskému horizontu.

Profil absolventa

Obor Soudobé evropské dějiny vychovává teoreticky a metodologicky špičkově vybavené, znalostně bezpečně zakotvené odborníky v oboru dějin obecně Evropy a speciálně českých zemí posledních sta let. V návaznosti na magisterské studijní programy Evropské kulturní a duchovní dějiny, resp. Orální historie – soudobé dějiny se disertace tematicky soustřeďují na kulturní, sociální, ideové ale i politické dějiny či dějiny každodennosti Evropy od závěru I. světové války a na komplexně chápané dějiny Československa, resp. českých zemí v evropském kontextu. Absolvent oboru je připraven pro samostatnou vědeckou práci v rámci oboru, je schopen profesionálního uplatnění v akademickém světě, a to jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. Orientuje se v akademickém provozu a je dobře připraven i pro uplatnění v rámci evropských politických či kulturních institucích, státní správě, veřejném sektoru (nevládních vládních organizacích a médiích).

Charakteristika

The post-gradual Contemporary History of Europe programme aims to prepare experts trained for a widely conceived scientific research in history and cultural history since 1918 until the present day, including cultural heritage and traditions. The field of research is defined as Europe, including the Czech Republic and/or Czechoslovakia, its predecessor. The research should be approached in a supra-regional, inter-disciplinary and possibly comparative way, focusing particularly on the cultural, spiritual, social and political as well as the day-to-day history of Europe since the end of World War I, and the history of Czechoslovakia and the Czech Lands perceived in its European context.

Profil absolventa

Graduates of the Contemporary History of Europe programme are experts with a thorough, state-of-the-art theoretical and methodological knowledge of both European and Czech history, and particularly the history of the last one hundred years. They are trained for independent scientific research in relevant fields of their theoretical specialization, and their professional competence can be applied in academic spheres both abroad and at home. Graduates are able to readily and knowledgeably grasp the workings of the academic world, i.e. gain supporting grants, build teams of researchers, organize conferences, internships and research fellowships, they know how to apply the results of their research, lead seminars, give lectures etc. They are well prepared for positions in EU political and cultural institutions, state administration and the public sector (i.e. NGO’s or governmental organizations, and the media).

Charakteristika

Profil absolventa

Das Studienfach Europäische Zeitgeschichte bildet theoretisch und methodisch geschulte, empirisch gut verankerte Fachleute für die Geschichte Europas und speziell der böhmischen Länder im 20. Jhdt. aus. In Anknüpfung an die Magister-Studienprogramme Europäische Kultur- und Geistesgeschichte bzw. Oral History konzentrieren sich die Dissertationsthemen auf die Kultur-, Sozial-, Ideen-, aber auch auf die Politik- und Alltagsgeschichte Europas seit dem I. Weltkrieg sowie auf die Geschichte der böhmischen Länder im europäischen Kontext. Die Absolventen können als akademische Mitarbeiter in den historisch orientierten Fächer arbeiten, daneben öffnen sich ihnen Karrieremöglichkeiten in der Staatsverwaltung, dem öffentlichen Sektor und den Medien.