velikost textu

Sémiotique et philosophie de la communication

Studijní obor

Kód studijního oboru 6101V034
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Francouzština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSémiotika a filozofie komunikace
AngličtinaSemiotics and Philosophy of Communication
LatinaStudia semiotica et philosophia communicandi
FrancouzštinaSémiotique et philosophie de la communication

Rady

Oborový garant Sémiotique et philosophie de la communication (D; 6101V034; 3 roky; FHS; fr; P,K; 1obor)Oborová rada Sémiotique et philosophie de la communication (D; 6101V034; 3 roky; FHS; fr; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta humanitních studií akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorský studijní obor Sémiotika a filozofie komunikace poskytuje náročnou odbornou přípravu nezbytnou pro kvalifikované filosofické a sémiotické zkoumání komunikace, jejího vývoje, proměn a vztahů s dalšími společenskými sférami. Studijní obor je zaměřen interdisciplinárně. Jeho záměrem je studium komunikačních strategií, jejich sociálních předpokladů a účinků. Obor je koncipován teoreticky, může však absolventa disponovat i pro vstup do praktických procesů, protože napomáhá lepšímu pochopení role semiózy v procesu masmediálního sdělování. Studenti jsou vedeni k tomu, aby navázali na tradiční linie zkoumání světové i české sémiotiky a filozofie komunikace, aby si osvojili nejnovější teoretické poznatky a aby je dokázali tvořivě rozvíjet.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního oboru Sémiotika a filozofie komunikace je kvalifikovaným odborníkem se širokým rozhledem v teoretických koncepcích používaných pro zkoumání komunikačních strategií, potřebnými analytickými dovednostmi a důkladnou znalostí filosofického a sémiotického výzkumu procesu komunikace. Absolvent je schopen podílet se na základním i na aplikovaném výzkumu ve výzkumných institucích a pracovištích vysokých škol příslušného zaměření. Je také dobře připraven pro náročné kritické, koncepční a tvůrčí funkce a má kvalifikaci pro práci na pozicích v akademické i v masmediální sféře, kde je nezbytností znalost sémiotiky a teorie komunikace.

Charakteristika

The doctoral study program Semiotics and Philosophy of Communication offers a challenging preparation for the specialization, which is indispensable for a qualified philosophic and semiotic research of communication and of its evolution, transformation and relations with other social spheres. The study program is oriented in an interdisciplinary way. Its aim is to study the communicational strategies, its social predispositions and effects. The program is conceived theoretically, but it can prepare the graduate even for practical working process, because it helps to understand the role of semiosis in the process of masmediation. The students are leaded to take up the traditional research in Czech and foreign semiotics and philosophy of communication, to adopt the newest theoretical knowledge, and to succeed to develop them in a creative way.

Profil absolventa

The graduate of the doctoral study program Semiotics and Philosophy of Communication is a qualified specialist endowed with deep understanding of theoretical approaches in communicational strategies, relevant analytical skills and solid knowledge of actual philosophic and semiotic research of the process of communication. The study program provides necessary qualification to those willing to work in basic and applied research in institutes and universities of the given thematic orientation. The graduates are also well prepared to occupy critic, conceptional and creative positions and are qualified to work at such positions in academic or massmedial sphere where familiarity with semiotics and theory of communication is an indispensable asset.