text size

Sémiotika a filozofie komunikace

Study branch

Study branch code 6101V034
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechSémiotika a filozofie komunikace
EnglishSemiotics and Philosophy of Communication
LatinStudia semiotica et philosophia communicandi
FrenchSémiotique et philosophie de la communication

Boards

of Sémiotika a filozofie komunikace (D; 6101V034; 6101V034; 3 years; FHS; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Sémiotika a filozofie komunikace (D; 6101V034; 6101V034; 3 years; FHS; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Humanities accredited taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorský studijní obor Sémiotika a filozofie komunikace poskytuje náročnou odbornou přípravu nezbytnou pro kvalifikované filosofické a sémiotické zkoumání komunikace, jejího vývoje, proměn a vztahů s dalšími společenskými sférami. Studijní obor je zaměřen interdisciplinárně. Jeho záměrem je studium komunikačních strategií, jejich sociálních předpokladů a účinků. Obor je koncipován teoreticky, může však absolventa disponovat i pro vstup do praktických procesů, protože napomáhá lepšímu pochopení role semiózy v procesu masmediálního sdělování. Studenti jsou vedeni k tomu, aby navázali na tradiční linie zkoumání světové i české sémiotiky a filozofie komunikace, aby si osvojili nejnovější teoretické poznatky a aby je dokázali tvořivě rozvíjet.

Learning outcomes

Absolvent doktorského studijního oboru Sémiotika a filozofie komunikace je kvalifikovaným odborníkem se širokým rozhledem v teoretických koncepcích používaných pro zkoumání komunikačních strategií, potřebnými analytickými dovednostmi a důkladnou znalostí filosofického a sémiotického výzkumu procesu komunikace. Absolvent je schopen podílet se na základním i na aplikovaném výzkumu ve výzkumných institucích a pracovištích vysokých škol příslušného zaměření. Je také dobře připraven pro náročné kritické, koncepční a tvůrčí funkce a má kvalifikaci pro práci na pozicích v akademické i v masmediální sféře, kde je nezbytností znalost sémiotiky a teorie komunikace.

Study profile

The doctoral study program Semiotics and Philosophy of Communication offers a challenging preparation for the specialization, which is indispensable for a qualified philosophic and semiotic research of communication and of its evolution, transformation and relations with other social spheres. The study program is oriented in an interdisciplinary way. Its aim is to study the communicational strategies, its social predispositions and effects. The program is conceived theoretically, but it can prepare the graduate even for practical working process, because it helps to understand the role of semiosis in the process of masmediation. The students are leaded to take up the traditional research in Czech and foreign semiotics and philosophy of communication, to adopt the newest theoretical knowledge, and to succeed to develop them in a creative way.

Learning outcomes

The graduate of the doctoral study program Semiotics and Philosophy of Communication is a qualified specialist endowed with deep understanding of theoretical approaches in communicational strategies, relevant analytical skills and solid knowledge of actual philosophic and semiotic research of the process of communication. The study program provides necessary qualification to those willing to work in basic and applied research in institutes and universities of the given thematic orientation. The graduates are also well prepared to occupy critic, conceptional and creative positions and are qualified to work at such positions in academic or massmedial sphere where familiarity with semiotics and theory of communication is an indispensable asset.