velikost textu

Historical Sociology

Studijní obor

Kód studijního oboru 6107V031
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHistorická sociologie
AngličtinaHistorical Sociology
LatinaSociologia historica

Rady

Oborový garant Historical Sociology (D; 6107V031; 3 roky; FHS; en; P,K; 1obor)Oborová rada Historical Sociology (D; 6107V031; 3 roky; FHS; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta humanitních studií akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem studijního oboru historická sociologie je rozvíjet badatelskou činnost a pedagogickou přípravu odborníků se zaměřením na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, jež významným způsobem ovlivňují život soudobých společností. Jedná se zejména o problematiku modernizace a sociální změny, globalizačních tendencí a vlivů, integračních a dezintegračních procesů, vztahů kontinuity a diskontinuity, náboženské a kulturní plurality, propojování globálního a lokálního, identifikaci šancí a rizik sociálního vývoje, analýzu konfliktních situací a možností jejich překonávání. Potřeba porozumět všem těmto otázkám vyvolává požadavky na rozvoj adekvátních teoretických a metodologických přístupů a zároveň na specifickou přípravu vysokoškolských studentů.

Profil absolventa

Absolventi oboru získají během studia teoretické znalosti historickosociologického charakteru z oblasti sociální, kulturní, náboženské, politické a ekonomické, odborné dovednosti založené na zvládnutí základních přístupů kvantitativní a kvalitativní historickosociologické výzkumné metodologie a předpoklady pro profesní uplatnění jak v akademické sféře, tj. na vysokoškolských pracovištích a výzkumných ústavech, tak v mimoakademické sféře: ve státní správě a samosprávě, nevládních organizacích, agenturách, poradenských firmách, vzdělávacích institucích, kulturních organizacích a médiích.

Charakteristika

The objective of the historical sociology discipline is to develop research and education of specialists aimed at the long-term social processes and trends which influence life of contemporary societies in a significant way. It concerns especially the modernisation and social change, globalizing tendencies and influences, integrating and disintegrating processes, continuity and discontinuity relations, religious and cultural plurality, the global and local interconnection, identification of opportunities and threads of social development, analysis of conflict situations and possibilities of their overcoming. The need of understanding all these questions requires at once adequate development of theoretical and methodological approaches and specific university students’ preparation.

Profil absolventa

The graduates will acquire theoretical historico-sociological knowledge in social, cultural, religious, political and economical domains, professional skills based on successful acquisition of quantitative and qualitative historico-sociological methodology, and competencies both for academic work (universities and research institutes) and non-academic work (state and local administration, non-governmental organizations, agencies, consulting firms, educational institutions, cultural organisations and media).