text size

Historická sociologie

Study branch

Study branch code 6107V031
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechHistorická sociologie
EnglishHistorical Sociology
LatinSociologia historica

Boards

of Historická sociologie (D; 6107V031; 6107V031; 3 years; FHS; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Historická sociologie (D; 6107V031; 6107V031; 3 years; FHS; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Humanities accredited taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Cílem studijního oboru historická sociologie je rozvíjet badatelskou činnost a pedagogickou přípravu odborníků se zaměřením na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, jež významným způsobem ovlivňují život soudobých společností. Jedná se zejména o problematiku modernizace a sociální změny, globalizačních tendencí a vlivů, integračních a dezintegračních procesů, vztahů kontinuity a diskontinuity, náboženské a kulturní plurality, propojování globálního a lokálního, identifikaci šancí a rizik sociálního vývoje, analýzu konfliktních situací a možností jejich překonávání. Potřeba porozumět všem těmto otázkám vyvolává požadavky na rozvoj adekvátních teoretických a metodologických přístupů a zároveň na specifickou přípravu vysokoškolských studentů.

Learning outcomes

Absolventi oboru získají během studia teoretické znalosti historickosociologického charakteru z oblasti sociální, kulturní, náboženské, politické a ekonomické, odborné dovednosti založené na zvládnutí základních přístupů kvantitativní a kvalitativní historickosociologické výzkumné metodologie a předpoklady pro profesní uplatnění jak v akademické sféře, tj. na vysokoškolských pracovištích a výzkumných ústavech, tak v mimoakademické sféře: ve státní správě a samosprávě, nevládních organizacích, agenturách, poradenských firmách, vzdělávacích institucích, kulturních organizacích a médiích.

Study profile

The objective of the historical sociology discipline is to develop research and education of specialists aimed at the long-term social processes and trends which influence life of contemporary societies in a significant way. It concerns especially the modernisation and social change, globalizing tendencies and influences, integrating and disintegrating processes, continuity and discontinuity relations, religious and cultural plurality, the global and local interconnection, identification of opportunities and threads of social development, analysis of conflict situations and possibilities of their overcoming. The need of understanding all these questions requires at once adequate development of theoretical and methodological approaches and specific university students’ preparation.

Learning outcomes

The graduates will acquire theoretical historico-sociological knowledge in social, cultural, religious, political and economical domains, professional skills based on successful acquisition of quantitative and qualitative historico-sociological methodology, and competencies both for academic work (universities and research institutes) and non-academic work (state and local administration, non-governmental organizations, agencies, consulting firms, educational institutions, cultural organisations and media).