velikost textu

Public and Social Policy

Studijní obor

Kód studijního oboru 6703T020
Typ studijního programu magisterský navazující
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Titul magistr
Rigorózní řízení doktor filozofie
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaVeřejné a sociální politiky
AngličtinaPublic and Social Policy
LatinaPolitica publica et socialis

Rady

Oborový garant Public and Social Policy (N; 6703T020; 2 roky; FSV; en; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta sociálních věd akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium oboru Public and Social Policy je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Absolventi se dobře uplatňují i v sektoru komerčním. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia sociálně vědních oborů a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.
Ve výuce se kromě oboru veřejná a sociální politika uplatňují pohledy sociologie, ekonomie, politologie, teorie řízení a práva – s důrazem na praktické aplikace v různých oblastech. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, ve zdůvodněných případech i sektoru komerčního, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka bude probíhat v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.
Kromě zaměření na veřejnou a sociální politiku mohou studenti orientovat své studium i na specifičtější problematiku rodinné politiky, sociálního pojištění, sociálních služeb, zdravotní politiky, vzdělávací politiky, bezpečnostní politiky aj.

Profil absolventa

Absolventi oboru mají po absolvování programu soudobé znalosti o procesech tvorby politiky a jsou schopni tyto procesy samostatně, tvořivě a kriticky analyzovat, a to s využitím kvantitativní i kvalitativní výzkumné metodologie. Absolventi naleznou výborné uplatnění nejen ve veřejném, ale též občanském a komerčním sektoru. Jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi pro efektivní výkon analytických, koncepčních, organizačních, komunikačních a řídících činností při tvorbě a realizaci veřejné a sociální politiky v evropském a globálním kontextu. Budou mít rovněž předpoklady pokračovat v akademické kariéře na úrovni české i mezinárodní.

Charakteristika

The programme is designed for students who want to work as professionals in public administration, non-profit organisations and politics in the role of analysts, consultants, service providers, officials or professional politicians. Its graduates tend to find interesting jobs in the business sector as well. The programme is suitable for graduates of all Bachelor’s programmes at social science programmes at other colleges, and for applicants with full college education from other colleges.
Apart from the discipline of public and social policy, the perspectives of sociology, economics, political science, management theory and legal science are applied in the instruction, with emphasis on practical applications in different areas. Students are encouraged to do independent as well as team work on solving problems and tackling different exercises. Students are encouraged to gain practical experience in selected organisations of the public and civic sectors (or of the business sector when justified), embark on academic stays abroad, and study abroad. The instruction is linked to empirical research and advisory activities undertaken by the Department of Public and Social Policy at the Institute of Sociological Studies and by the Center for Social and Economic Strategies, FSV UK.
Apart from a general orientation on public and social policy, students can choose more specific orientations on family policy, social insurance, health policy, education policy, security policy etc.

Profil absolventa

Upon graduating from the programme, students have mastered state-of-art knowledge about policy making processes and the ability to analyze such processes independently, creatively and critically by using both quantitative and qualitative research methods. The graduates will find excellent jobs not only in the public sector but also in the civic and business sectors. Their knowledge and skills enable them to effectively and efficiently perform analytical, conceptual, organizational, communicative and managerial tasks in creating and implementing public and social policies within the European and global contexts. By the same token, they will be able pursue an academic career in the Czech Republic or elsewhere.