velikost textu

Ekonomie a ekonometrie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6201V010
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaEkonomie a ekonometrie
AngličtinaEconomics and Econometrics
LatinaOeconomia et oeconometria

Rady

Oborová rada Ekonomie a ekonometrie (D; 6201V010; 4 roky; CERGE,FSV; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Fakulta sociálních věd akreditován vyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium akreditován Detail
Národohospodářský ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Odbornými výstupními dovednostmi jsou schopnost orientace ve vědecké literatuře v ekonomii a ekonometrii. Specializovanými dovednostmi jsou zejména schopnost provádět originální teoretický výzkum pomocí matematizovaných modelů a schopnost provádět originální empirický výzkum (testování teorií) pomocí ekonometrických metod. Všeobecnými dovednostmi je používání statistických a výpočetních programů a schopnost prezentovat výsledky výzkumné práce písemnou i ústní formou na takové úrovni, která je standardem impakt-faktorových mezinárodních odborných časopisů a mezinárodních konferencí.

Profil absolventa

Absolventi oboru s titulem Ph.D. jsou schopni vědeckého výzkumu v oblasti ekonomické teorie a empirie na úrovni zcela srovnatelné s absolventy evropských a anglosaských doktorských programů. To představuje schopnost prezentovat vědecké články v mezinárodně uznávaných vědeckých časopisech.
Odbornými výstupními znalostmi absolventa je znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie, a ekonometrie.

Charakteristika

Expert skills that graduates leave with include the ability to find their way through the scholarly literature in economics and econometrics. Among the specialized skills they acquire are in particular the ability to conduct original theoretical research using mathematical models and the ability to conduct original empirical research (the testing of theories) using econometric methods. The general skills they leave with include the ability to use statistical and computational programs as well as the ability to present research results orally and in writing at a level that meets the standards expected by impact-factor international journals and international conferences.

Profil absolventa

PhD graduates of our program have been trained to produce scientific research in economic theory and practice that is on par with that of the graduates of other European and Anglo-Saxon doctoral programs. This means that they are well able to produce scholarly articles published in internationally recognized scientific journals.
The expert knowledge that our graduates leave with consists in their familiarity with advanced models in the fields of micro- and macroeconomics and econometrics.