velikost textu

Sociology

Studijní obor

Kód studijního oboru 6703V004
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSociologie
AngličtinaSociology
LatinaSociologia

Rady

Oborová rada Sociology (D; 6703V004; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován nevyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorské studium oboru Sociologie připravuje doktorandy pro náročnou a plně kvalifikovanou vědeckou práci v oboru. Tomu odpovídá trvalý akcent na studium hlubokých teoretických a metodologických otázek oboru a zájem získávat nejtalentovanější absolventy magisterského studia pro studium doktorské a touto formou zajišťovat kontinuitu a rozvoj sociologického myšlení především jakožto vědního oboru. Sociologie je zde základem i pro rozvoj hraničních specializací, jako jsou kriminologie, organizační rozvoj, personální poradenství, sociální politika, územní rozvoj, marketingový výzkum. Studium připravuje jak na základní výzkum, tak i na vysoce kvalifikované aplikace, rozvíjí prezentační a publikační dovednosti, připravuje studenty na získávání a řízení grantových projektů, a to včetně mezinárodní spolupráce.

Profil absolventa

Absolvent má široký přehled v klíčových otázkách soudobé sociologické teorie a metodologie, do hloubky ovládá rozsáhlé spektrum analytických postupů v oblasti kvantitativního i kvalitativního výzkumu a umí tyto postupy vhodně a samostatně užívat a kombinovat. Dokáže formulovat a řešit náročné výzkumné otázky a k nim stanovit podložené hypotézy a vhodné metody jejich řešení včetně formulace relevantních expertních doporučení. Absolventi se uplatní jako vědečtí pracovníci a vysokoškolští učitelé nebo jako experti a vedoucí pracovníci ve státní i komerční sféře.

Charakteristika

The doctoral programme in Sociology prepares students for demanding and full-fledged scientific work in the field. This means a permanent emphasis on the study of the profound theoretical and methodological issues and an effort to attract the most talented master’s graduates to the doctoral programme to ensure the continuity and development of sociological thinking primarily as a scientific discipline. Sociology can serve as the basis for the development of border specializations, such as criminology, organizational development, human resources consulting, social policy, urban development, market research. The study promotes the ability to prepare and conduct theoretical research, as well as highly qualified applications, by developing presentation and publication skills, preparing students for the acquisition and management of grant projects, including international co-operation.

Profil absolventa

Graduates have a broad overview of key issues in current sociological theory and methodology, a thorough grounding in a wide range of analytical methods of quantitative and qualitative research, and the ability to use and combine these procedures. They are able to formulate and solve demanding research questions, specify relevant hypotheses, find appropriate methods of solution, and formulate relevant expert opinions. Graduates may seek employment as researchers and university teachers as well as in specialist and management positions in both the state and commercial sectors.