velikost textu

Czech Language

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V032
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaČeský jazyk
AngličtinaCzech Language
LatinaLingua Bohemica

Rady

Oborový garant Czech Language (D; 7310V032; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Czech Language (D; 7310V032; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium se zaměřuje na problematiku jazykovědné bohemistiky v celé její tematické šíři, respektovány jsou jak otázky současného jazyka, tak otázky vývojové. Z teoretických disciplín je zastoupena gramatika a stylistika češtiny, lingvistická pragmatika, textová lingvistika a teorie komunikace, sociolingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika, kognitivní lingvistika i další oblasti lingvistiky. Soustavně je pěstována také aplikovaná lingvistika, mj. studium jazyka českých neslyšících, výzkum češtiny v zahraničí, otázky jazykové výuky, kritická analýza diskurzu. Je kladen důraz na práci s jazykovými korpusy a na vytváření vlastních korpusů. Celkově je doktorské studium orientováno na soustavné prohlubování znalostí aktuálních teoretických a metodologických koncepcí a na získání takových odborných znalostí a dovedností, které jsou potřebné pro napsání kvalitní doktorské disertační práce a pro budoucí vědeckou tvůrčí činnost absolventů oboru.

Profil absolventa

Absolvent oboru český jazyk disponuje hlubokým poznáním problematiky zvolené disciplíny v rámci jazykovědné bohemistik a bezpečně se orientuje v celé oblasti jazykovědné bohemistiky a příbuzných disciplín, včetně obecné jazykovědy. Je schopen odborného myšlení a tvůrčího uplatnění jazykovědné metodologie a dokáže aplikovat osvojené poznatky a postupy na další okruhy otázek.

Charakteristika

The programme explores issues in Czech linguistic studies in all their thematic breadth, covering issues of both present-day language and its development. The theoretical framework comprises Czech grammar and stylistics, linguistic pragmatics, textual linguistics and theory of communication, sociolinguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, cognitive linguistics and other fields. Moreover, applied linguistics is consistently developed, e.g. the study of the Czech deaf language, research into the Czech language as used abroad, language teaching, critical discourse analysis etc. Empirical research is the primary research orientation, especially concerning language corpora and creating users’ own corpora. Generally, the doctoral programme focuses on systematically extending the knowledge of current theoretical and methodological approaches and acquiring skills necessary for writing a high-quality Ph.D. dissertation and for an independent research career.

Profil absolventa

Graduates of the Ph.D. programme in Czech Language have a thorough grounding in their specialisation within the field of Czech linguistic studies in addition to a solid grounding in the entire field of linguistic Czech studies and related disciplines, including general linguistics. They possess skills in professional reflection and creative application of linguistic methodology, and are equipped to apply their findings and methods to other linguistic areas.