text size

Anglophone Literatures and Cultures

Study branch

Study branch code 7310V343
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechAnglofonní literatury a kultury
EnglishAnglophone Literatures and Cultures
LatinLitterae Anglicae, cultus, humanitas Britanniae atque Americae gentium

Boards

of Anglophone Literatures and Cultures (D; 7310V343; 7310V343; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)Subject area board of Anglophone Literatures and Cultures (D; 7310V343; 7310V343; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited not taught link Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorský studijní obor Anglofonní literatury a kultury zajišťuje přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti literární vědy a kulturních studií se zaměřením na literatury a kultury Velké Británie, literaturu a kulturu USA, irskou literaturu a kulturu, literatury a kultury zemí Britského společenství (s důrazem na Kanadu). Ve výuce je kladen důraz na důkladné zvládnutí teoretické a metodologické problematiky, obecně teoretickou průpravu (filosofie, literární a kulturní teorie, teorie a dějiny nových médii), srovnávací studium literárních a kulturních jevů (zejména problematiky recepce) a samostatnou badatelskou a - v případě prezenčního studia – také pedagogickou práci studentů. Obor staví na tradicích pražské i mezinárodní anglistiky a zároveň se vyvíjí v souladu s nejnovějšími trendy ve vědeckém bádání i v pedagogické praxi. Základem oboru je kvalitní výzkum, který se dostal na mezinárodní úroveň zejména v oblasti shakespearovských, medievalistických, romantických, modernistických a obecně teoretických studií. Obor se opírá o spolupráci s mezinárodními doktorskými programy (společný doktorát TEEME, konsorcium doktorských programů Hermes) a o vědeckou spolupráci s řadou zahraničních a domácích institucí.

Learning outcomes

Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti literární vědy a kulturních studií se zaměřením na literatury a kultury Velké Británie, americkou a irskou literaturu a kulturu, literatury a kultury zemí Britského společenství. Ovládá teoretickou a metodologickou problematiku, je schopen samostatné badatelské práce a připraven vyučovat literární a kulturní dějiny anglicky mluvících zemí i s tím související literárně a kulturně teoretické obory na vysokoškolské úrovni. Je schopen podílet se na výzkumu domácích i mezinárodních týmů. Může pracovat na literárně a kulturněvědných pracovištích v ČR, na univerzitách a dalších vědeckých a kulturních institucích v zahraničí, stát se expertem ve státní službě a pracovat v soukromých i nevládních organizacích.

Study profile

The doctoral programme in Anglophone Literatures and Cultures prepares highly qualified graduates focused on the literatures and cultures of the UK, USA, Ireland and the British Commonwealth countries (especially Canada). The chief objectives include a perfect command of theoretical and methodological approaches (including philosophy, literary and cultural theories, theory and history of the new media), comparative study of literary and cultural phenomena (especially reception) and independent research as well as teaching (the latter is restricted to selected full-time students). Based on the traditions of Prague and international English Studies, the programme develops in keeping with the latest trends in research and teaching. The research has attained international standards in Shakespeare, Medieval, Romantic, Modernist and Critical Studies and the programme benefits from cooperation with international Ph.D. programmes (TEEME joint doctorate, Hermes consortium of Ph.D. programmes) and a number of international and domestic institutions.

Learning outcomes

Graduates are highly qualified specialists in literary and cultural studies focused on the literatures and cultures of the United Kingdom, USA, Ireland and the Commonwealth. They have a good command of theoretical and methodological approaches, are able to conduct independent research and to teach literary and cultural histories of English-speaking countries, and related literary and cultural courses, at tertiary level. They can participate in team research projects at local and international levels. Graduates are equipped for positions in literary and cultural studies institutions in the Czech Republic, at universities and other research and cultural institutions abroad, and specialist positions in the civil service and non-governmental organisations.