velikost textu

Anglophone Literatures and Cultures

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V343
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaAnglofonní literatury a kultury
AngličtinaAnglophone Literatures and Cultures
LatinaLitterae Anglicae, cultus, humanitas Britanniae atque Americae gentium

Rady

Oborový garant Anglophone Literatures and Cultures (D; 7310V343; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Anglophone Literatures and Cultures (D; 7310V343; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován nevyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorský studijní obor Anglofonní literatury a kultury zajišťuje přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti literární vědy a kulturních studií se zaměřením na literatury a kultury Velké Británie, literaturu a kulturu USA, irskou literaturu a kulturu, literatury a kultury zemí Britského společenství (s důrazem na Kanadu). Ve výuce je kladen důraz na důkladné zvládnutí teoretické a metodologické problematiky, obecně teoretickou průpravu (filosofie, literární a kulturní teorie, teorie a dějiny nových médii), srovnávací studium literárních a kulturních jevů (zejména problematiky recepce) a samostatnou badatelskou a - v případě prezenčního studia – také pedagogickou práci studentů. Obor staví na tradicích pražské i mezinárodní anglistiky a zároveň se vyvíjí v souladu s nejnovějšími trendy ve vědeckém bádání i v pedagogické praxi. Základem oboru je kvalitní výzkum, který se dostal na mezinárodní úroveň zejména v oblasti shakespearovských, medievalistických, romantických, modernistických a obecně teoretických studií. Obor se opírá o spolupráci s mezinárodními doktorskými programy (společný doktorát TEEME, konsorcium doktorských programů Hermes) a o vědeckou spolupráci s řadou zahraničních a domácích institucí.

Profil absolventa

Absolvent je vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti literární vědy a kulturních studií se zaměřením na literatury a kultury Velké Británie, americkou a irskou literaturu a kulturu, literatury a kultury zemí Britského společenství. Ovládá teoretickou a metodologickou problematiku, je schopen samostatné badatelské práce a připraven vyučovat literární a kulturní dějiny anglicky mluvících zemí i s tím související literárně a kulturně teoretické obory na vysokoškolské úrovni. Je schopen podílet se na výzkumu domácích i mezinárodních týmů. Může pracovat na literárně a kulturněvědných pracovištích v ČR, na univerzitách a dalších vědeckých a kulturních institucích v zahraničí, stát se expertem ve státní službě a pracovat v soukromých i nevládních organizacích.

Charakteristika

The doctoral programme in Anglophone Literatures and Cultures prepares highly qualified graduates focused on the literatures and cultures of the UK, USA, Ireland and the British Commonwealth countries (especially Canada). The chief objectives include a perfect command of theoretical and methodological approaches (including philosophy, literary and cultural theories, theory and history of the new media), comparative study of literary and cultural phenomena (especially reception) and independent research as well as teaching (the latter is restricted to selected full-time students). Based on the traditions of Prague and international English Studies, the programme develops in keeping with the latest trends in research and teaching. The research has attained international standards in Shakespeare, Medieval, Romantic, Modernist and Critical Studies and the programme benefits from cooperation with international Ph.D. programmes (TEEME joint doctorate, Hermes consortium of Ph.D. programmes) and a number of international and domestic institutions.

Profil absolventa

Graduates are highly qualified specialists in literary and cultural studies focused on the literatures and cultures of the United Kingdom, USA, Ireland and the Commonwealth. They have a good command of theoretical and methodological approaches, are able to conduct independent research and to teach literary and cultural histories of English-speaking countries, and related literary and cultural courses, at tertiary level. They can participate in team research projects at local and international levels. Graduates are equipped for positions in literary and cultural studies institutions in the Czech Republic, at universities and other research and cultural institutions abroad, and specialist positions in the civil service and non-governmental organisations.