text size

Dějiny antického starověku

Study branch

Study branch code 7105V016
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechDějiny antického starověku
EnglishAncient History
LatinHistoria Graeca et Romana

Boards

of Dějiny antického starověku (D; 7105V016; 7105V016; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Dějiny antického starověku (D; 7105V016; 7105V016; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited not taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorské studium oboru Dějiny antického starověku umožňuje individuální dílčí profilaci studenta orientací směrem k řeckým, resp. římským dějinám, vždy v širším kulturním kontextu. Základem je studium antických historických pramenů literárních i dokumentárních v celém rozsahu jejich dochování a odpovídající moderní odborné literatury. Vzdělání doktorandů je velmi solidně založeno na příslušných teoretických disciplínách a metodologii historie aplikované na dějiny antiky. Základním cílem studia tohoto oboru je snaha zajistit výchovou mladých odborníků kontinuitu vědeckého výzkumu této historicky a kulturně důležité epochy.

Learning outcomes

Absolvent doktorského studia v oboru Dějiny antického starověku je dobře seznámen s kulturními dějinami antických společností, a to jak s politickým a sociálně-ekonomickým charakterem antických států, tak i s kulturními aspekty jejich historického vývoje. Je jazykově vybaven k samostatné odborné a tvůrčí práci individuální i týmové, je schopen kriticky interpretovat literární i neliterární prameny a orientuje se v blízce souvisejících disciplínách. Výsledky konkrétního bádání dokáže zařadit do obecnějších souvislostí a postihuje i vlivy antických tradic v pozdějším evropském kulturně historickém vývoji.

Study profile

The Ph.D. degree programme in Ancient History enables students to pursue their individual academic interests either in Greek or Roman history, always within a broader cultural context. The programme revolves around studying ancient literary and non-literary texts as preserved and relevant modern scholarly literature. Students in the Ph.D. programme are provided with a sound grounding in appropriate theoretical disciplines and general methods applied in Ancient History studies. The programme has a mission of training young experts to ensure the continuity of research into an era of so much historical and cultural importance.

Learning outcomes

Graduates of the Ph.D. programme in Ancient History have a profound knowledge of the cultural history of ancient societies, including the political and socio-economic character of ancient states and the cultural aspects of their historical development. They have language skills essential for independent individual and team research, are able to interpret literary and non-literary sources critically and have adequate knowledge of closely related disciplines. Graduates are able to place the results of specific research into a more general context and to follow the influence of the Classical tradition on later European cultural and historical development.