velikost textu

Latinská medievistika a novolatinská studia

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V211
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaLatinská medievistika a novolatinská studia
AngličtinaMedieval and Neo-Latin Studies
LatinaLitterae ac lingua Latina medii aevi recentiorisque aetatis

Rady

Oborový garant Latinská medievistika a novolatinská studia (D; 7310V211; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Latinská medievistika a novolatinská studia (D; 7310V211; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studium doktorského studijního oboru Latinská medievistika a novolatinská studia se zaměřuje na dějiny latinské slovesnosti a evropské kultury vyjadřující se latinským jazykem v období počínajícím zánikem antické civilizace. Pokrývá vznik středověké civilizace na území západní, jižní a střední Evropy, a to zejména v českých zemích, její rozvoj v období vrcholného a pozdního středověku, její transformaci v období renesančního a barokního humanismu a konečně její přerod v součást kulturního života a vědeckého bádání moderní Evropy. Studium se zaměřuje na latinsky psané literární a paraliterární texty těchto období z hlediska jazykovědného, paleograficko-kodikologického, literárně- a kulturněhistorického. Studovány jsou i teoretické a praktické otázky vydávání v těchto dobách vzniklých latinských textů. Obsah studia respektuje návaznost středolatinské a novolatinské slovesnosti na antickou kulturu a věnuje výraznou pozornost zásadnímu vlivu fenoménu křesťanství na vývoj této slovesnosti a její úloze v dějinách náboženského života středověké a raně novověké Evropy.
Cílem studia je příprava k samostatné tvůrčí práci i k práci týmové, založená na prohloubení teoretických základů v odvětvích latinské medievistiky a novolatinských studií a na přiměřené orientaci v obecných literárněvědných, filologických, historických a pomocněvědných disciplínách. Předpokládá se schopnost aplikace takto získaných znalostí při řešení problematiky zpracovávané v doktorské disertační práci.

Profil absolventa

Absolvent umí kriticky zhodnotit výsledky předchozího bádání ve zvolené problematice a pracovat tvůrčím způsobem individuálně nebo v týmu na projektech nosných pro rozvoj oboru v souladu s rozvojem příbuzných vědních disciplín a světovým trendem bádání.

Charakteristika

The degree programme in Medieval Latin and Neo-Latin Studies focuses on the history of European culture expressed in the Latin language in the period starting with the fall of the Ancient civilization. It covers Latin writing from the origin of medieval civilization in the area of Western, Southern and Central Europe (with a special emphasis on the Czech lands), its development during the High and Late Middle Ages, its transformation during the Renaissance and Baroque humanism and finally its involvement in the cultural life and scientific research of modern Europe. The programme concentrates on literary and para-literary Latin texts of these periods from the linguistic, paleographic, codicological, literary-historical and cultural-historical perspectives. Theoretical and practical issues of editing these texts are studied as well. The plan of the study respects the continuity of the ancient culture in the Middle Ages and in the modern period, with substantial attention devoted to the influence of Christianity on the development of Latin writing and its function in the history of religious life in medieval and early modern Europe.
The programme aims at preparing students for independent creative work as well as team work; therefore, the programme provides theoretical knowledge in the fields of medieval Latin and neo-Latin studies, and a solid grounding in general literary-scientific, philological, historical and auxiliary sciences. Students are assumed to be able to apply this knowledge in their doctoral dissertation research.

Profil absolventa

Graduates are equipped to critically evaluate the results of previous research in a chosen subject and to work creatively either independently or within a team on projects crucial for the development of the scientific field in accordance with the development of related disciplines and international research trends.