velikost textu

Klasická filologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V079
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaKlasická filologie
AngličtinaClassical Philology
LatinaPhilologia classica

Rady

Oborový garant Klasická filologie (D; 7310V079; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Klasická filologie (D; 7310V079; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorské studium oboru Klasická filologie umožňuje individuální profilaci studenta v rámci čtyř specializací: klasická filologie se zaměřením na řeckou lingvistiku / na latinskou lingvistiku, klasická filologie se zaměřením na řeckou literaturu / na římskou literaturu. Základem je studium antických literárních i neliterárních textů v celém rozsahu jejich dochování, které je pevně ukotveno v příslušných teoretických disciplínách a metodologii. Základním cílem studia tohoto oboru je snaha zajistit výchovou mladých odborníků kontinuitu vědeckého výzkumu epochy historicky a kulturně pro Evropu tak důležité.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia oboru Klasická filologie je erudovaným odborníkem v oblasti klasických jazyků / antické literatury, který osvědčil schopnost nabyté poznatky tvůrčím způsobem rozvíjet. Obhájenou disertační prací prokázal špičkovou kvalitu ve zvolené specializaci v rámci klasické filologie, včetně spolehlivé orientace v literárněvědné nebo lingvistické teorii. Je vědomostně, metodicky a jazykově vybaven pro samostatnou vědeckou práci a je schopen její výsledky prezentovat na konferencích, v odborných časopisech, v monografiích či edicích antických textů. Profesně se absolvent může uplatnit zejména jako vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, redaktor či překladatel odborných publikací.

Charakteristika

The Ph.D. programme in Classical Philology enables students to pursue their individual academic interests within four specializations: classical philology with a specialization in Greek linguistics / in Latin linguistics, classical philology with a specialization in Greek literature / in Roman literature. The programme revolves around studying ancient literary and non-literary texts as preserved, within the context of the relevant theoretical disciplines and methodology. The programme has a mission of training young experts to ensure the continuity of research into an era of so much historical and cultural importance for Europe.

Profil absolventa

Graduates from the Ph.D. programme in Classical Philology are experts in classical languages / ancient literature, capable of developing their knowledge in a creative manner. Their dissertation theses testify to the graduates’ excellent expertise in the specialization of their choice within classical philology, including a reliable grounding in literary or linguistic theories. Graduates are equipped with knowledge, methods and language skills essential for independent research careers, being able to present their research findings at conferences, in journals, monographs and editions of ancient texts. Graduates can seek employment as researchers and university teachers, editors and translators of specialist publications.