velikost textu

Slavjanskije litěratury

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V163
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Ruština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSlovanské literatury
AngličtinaSlavic Literature Studies
LatinaLitterae Slavorum
RuštinaSlavjanskije litěratury

Rady

Oborový garant Slavjanskije litěratury (D; 7310V163; 4 roky; FF; ru; P,K; 1obor)Oborová rada Slavjanskije litěratury (D; 7310V163; 4 roky; FF; ru; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorské studium Slovanských literatur na FF UK v Praze zkoumá tyto literatury jako součást evropského literárního a kulturního procesu. Navazuje na magisterské studium areálových studií východoevropských, jihovýchoevropských a středoevropských literatur a obohacuje je o interkulturní aspekt zkoumající jejich dialog s ostatními kulturami a literaturami. Významnou součást oboru tvoří i studium literární reflexe dějin, traumat a kulturní paměti zkoumaných kultur v politicky a ideologicky manipulovaném 20. století, a formy postkoloniálního (globálního) vnímání světa pozdního 20. a raného 21. století. Opomíjen není ani vědecký kontext jednotlivých národních literatur, avšak je nahlížen z analytické perspektivy evropského vědeckého pohledu.

Profil absolventa

Absolvent získal průpravu k samostatné vědecké práci, seznámil se s literárněvědnou metodologií oboru používanou jak v jednotlivých národních kontextech, tak i v kontextu Evropy a zná vývoj literárněvědného myšlení. Je znalcem konkrétní národní literatury a má přehled i o dalších evropských literaturách. Má špičkové schopnosti analytického myšlení a analytického úsudku, dovede koncipovat nejen texty vědeckého charakteru, ale i charakteru informačního, mediálního či popularizačního. Seznámil se s mezinárodní vědeckou komunitou, s níž navázal vědeckou komunikaci. Získal zkušenosti s vystupováním na vědeckých konferencích a s účastí ve vědeckých diskusích. Získal zkušenosti s pedagogickou prací, s organizací vědeckého života a s týmovou prací.

Charakteristika

The Ph.D. programme in Slavic Literatures at the Faculty of Arts of Charles University in Prague focuses on research in Slavic literatures as an integral part of European literature and culture. The doctoral programme, which builds upon the respective Master’s programmes in East, South East and Central European literatures, places particular emphasis on their intercultural aspects, especially with regard to their communication with non-Slavic cultures and literatures. Other areas explored by the programme include the literary reflection of historical experience, traumas and cultural memory of Slavic cultures in the context of political and ideological manipulations in the 20th century, and different forms of postcolonial (global) perspectives of the world in the late 20th and early 21st centuries. Besides, the programme covers the scientific context of particular national literatures, explored from the analytical perspectives of European scientific approach.

Profil absolventa

Graduates have been trained for independent scientific work, gained an understanding of the literary studies methodology of the field applied at national and European levels and become acquainted with the development of concepts in literary studies. They are specialists in one particular national literature while having a knowledge of other European literatures. Equipped with excellent skills in analytical thinking and judgement, graduates are able to produce scientific texts as well as texts presenting information to the general public, texts for the media and for popularisation purposes. Graduates, who have become acquainted and established contacts with the international scientific community, have had experience with speaking at scientific conferences and taking part in scientific debate. Moreover, they have had experience in teaching, managing scientific activities and team work.

Charakteristika

Profil absolventa

Выпускник прошел подготовку, необходимую для проведения самостоятельной научной работы, ознакомился с литературоведческой методологией по данной специальности и изучил историю развития литературоведческой мысли. Выпускник является специалистом в области отдельной национальной литературы и имеет достаточное представление о литературах других европейских стран. Выпускник способен на высочайшем уровне аналитически мыслить и рассуждать, создавать тексты не только научного, но и информационного, публицистического или научно-популярного характера. Выпускник приобрел опыт выступлений на научных конференциях и участия в научных дискуссиях. Выпускник приобрел опыт педагогической работы.