velikost textu

Slovanské filologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V325
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaSlovanské filologie
AngličtinaSlavic Philology
LatinaPhilologia Slavica
RuštinaSlavjanskije filologii

Rady

Oborový garant Slovanské filologie (D; 7310V325; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Slovanské filologie (D; 7310V325; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Slovanský ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor doktorského studia Slovanské filologie je vedle oboru Slovanské literatury jedním ze dvou doktorských programů realizovaných společně na třech základních součástech FF UK: Katedra středoevropských studií, Ústav Východoevropských studií a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií. Studium se zaměřuje jednak konkrétně na jednotlivé slovanské jazyky či filologie a jednak obecně na srovnávací slovanskou jazykovědu v synchronním či diachronním pohledu. Studium oboru zahrnuje širší slavistický a obecně lingvistický (metodologický) základ. Profiluje zaměření doktorských projektů primárně na jeden ze slovanských jazyků, národních (běloruštinu, bulharštinu, chorvatštinu, makedonštinu, polštinu, ruštinu, slovenštinu, slovinštinu, srbštinu, ukrajinštinu ad.) nebo regionálních či menšinových (lužické srbštiny, kašubština, rusínština ad.) - nebo na paleoslavistiku či komparativní nebo kontrastivní slovanskou jazykovědu. Druhým směrem bádání je potom popis jazykové situace ve státech se slovanským státním jazykem nebo slovanskou etnickou komponentou a některým slovanským jazykem jako jazykem komunikace. Do popředí tak vystupuje jednak areálový slovansko-neslovanský (zejména baltský) kontext a jednak problematika slovansko-slovanského jazykového kontaktu. Tento aspekt se promítá do zaměření na akvizici češtiny jako cizího jazyka u jinoslovanských mluvčích v ČR. Srovnávací pohled je metodologickým základem všech doktorských projektů, za klíčový je považován kontext český, a to jak z hlediska zkoumaného materiálu, tak z hlediska metodologie.

Profil absolventa

Absolvent studia získal soustavnou průpravu ve vědecké práci v oboru slovanských filologií nebo slovanské jazykovědy. Prokazuje vysokou teoretickou akribii, schopnost tvůrčí kritické reflexe, spolehlivou metodologickou orientaci při zkoumání odborných jazykových a mezikulturních jevů. Absolvent doktorského studia oboru Slovanské filologie umí formulovat výzkumný problém, posoudit jeho relevanci a aktuálnost v jazykové specializaci, na níž se zaměřil. Prokazuje vysokou míru porozumění metodologii zvolené filologické disciplíny a její zvládnutí, to vše s přesahem do příbuzných oborů.
Absolvent oboru Slovanské filologie je schopen na základě stavu výzkumu zvoleného problému a dosavadní odborné literatury stanovit cíle a metody zkoumání a svůj výzkum zařadit do struktury stávajících vědomostí. Dobře se orientuje v metodologii oboru, dokáže adekvátně zvolit metodu sběru materiálu vzhledem k vytyčenému cíli, jeho hodnocení a je schopen vyvodit přesné závěry. Dokáže koncipovat, navrhovat a realizovat pokročilé individuální i týmové výzkumné projekty založené na obecných teoretických základech, na zvládnutí specifických metod a na kritické interpretaci sekundární literatury i pramenů aktuální pro znalosti o struktuře, fungování a užívání slovanských jazyků v nezbytném srovnávacím pohledu v synchronii a diachronii.

Charakteristika

The doctoral programme in Slavic Philologies is, together with Slavic Literatures, one of two Ph.D. programmes taught jointly by three departments of Charles University’s Faculty of Arts: Department of Central European Studies, Department of East European Studies and Department of South Slavonic and Balkan Studies. One of the areas explored by the programme is the particular Slavic languages or philologies; the other – and more general orientation – is comparative Slavic linguistics from the synchronic and diachronic perspectives. The programme draws on a broad (methodological) basis formed by Slavic studies and general linguistics. Doctoral students are encouraged to either explore primarily one Slavic language, be it national (Belorussian, Bulgarian, Croatian, Macedonian, Polish, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian, Ukrainian etc.) or regional and minority languages (the Sorbian languages, Kashubian, Rusyn etc.) or they can choose to engage in Paleo-Slavic studies or comparative and contrastive Slavic linguistics. The other research orientation is the study of the language situation in countries where a Slavic language is the state language or in countries with a Slavic ethnic component where a Slavic language is used as a communication means. The two major research interests are, therefore, the Slavic–Non-Slavic (especially Baltic) context and the Slavic–Slavic linguistic contact, encouraging research into the acquisition of Czech as a foreign language among speakers of other Slavic languages resident in the Czech Republic. Doctoral projects have a strong territorial, comparative or typological orientation while being always grounded in a broader cultural-historical and socio-political context. The comparative approach is the methodological basis of all doctoral projects, with the Czech context considered the most essential, methodologically as well as from the perspective of the material explored. Sociolinguistics provides a crucial source of inspiration for the programme, and is the primary research orientation of the teachers engaged in the Slavic Philologies programme. The programme is accredited in Czech, although all Slavic languages are present in instruction.

Profil absolventa

Graduates have been consistently trained for scientific work in Slavic Philology or Slavic Linguistics. They have a thorough theoretical knowledge, creative critical reflection, and reliable orientation in methodology when exploring highly specialized linguistic or intercultural phenomena. Graduates from the Ph.D. programme in Slavic Philology are able to define a research problem and to assess its relevance and topicality for the field of their specialization. They have a deep understanding of the methodology of the philological discipline of their choice, being able to employ the methods in the field itself and in related fields.
Graduates from the programme in Slavic Philology are able to analyse the existing findings and literature to define their own research objectives and methods, placing their research into the field’s current knowledge structure. Being well-trained in the methodology of the discipline, graduates are able to select a method of material collection adequate to the objective set, to evaluate the material and to reach precise conclusions. They have the ability to conceive, design and implement advanced individual and team research projects, employing general theoretical principles, a solid grasp of specific methods and critical interpretation of secondary literature and sources relevant for the knowledge of the structure, functions and use of Slavic languages from a comparative – synchronic and diachronic – perspective.

Charakteristika

Profil absolventa

Выпускник получил систематическую подготовку к научной работе в области славянской филологии или лингвистики. Он хорошо ознакомлен с научными исследованиями о структуре, функционировании и использовании славянских языков в сравнительной перспективе в синхронном или диахроном плане с упором на славянский язык, в котором он специализируется. Он хорошо разбирается в методологии данной научной отрасли, способен наметить цели и выбрать методы исследований и сбора, описания и оценки материала и сделать соответствующие выводы. Выпускник проявил компетентность в научной коммуникации, как письменной, так и устной. Он привык к работе в коллективе, приобрел опыт в организации научной жизни и как правило также и в педагогической практике.