text size

Romance Literatures

Study branch

Study branch code 7310V139
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechRománské literatury
EnglishRomance Literatures
LatinLitterae Romanicae

Boards

of Romance Literatures (D; 7310V139; 7310V139; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)Subject area board of Romance Literatures (D; 7310V139; 7310V139; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited taught link Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorské studium v oboru Románské literatury uvádí studenta do vědeckého synchronního a diachronního studia frankofonních, hispanofonních, italofonních, lusofonních a rumunsky psaných literatur s využitím moderních metod literární teorie, případně s přihlédnutím ke komparatistickým přístupům. Cílem je upevnit a prohloubit teoretické a metodologické předpoklady doktoranda pro jeho samostatnou badatelskou činnost v oblasti literatur konkrétní románské jazykové oblasti. Studium zároveň poskytuje další vědeckou průpravu v obecné literární teorii či literární komparatistice a umožňuje doktorandovi osvojit si další románský jazyk. Se zřetelem k tématu disertační práce je student veden k získávání a prohlubování poznatků z metodologie příslušného literárněkritické ho směru a k zasazování zkoumané látky do širšího historického nebo žánrového kontextu. Osvojí si rovněž základní vědecké návyky a metody vědecké práce (účast na konferencích, vědecké stáže apod.). Cílem doktorského studia v oboru Románské literatury je připravit kvalifikované odborníky a uvést je do vědeckého pěstování oboru.

Learning outcomes

Absolvent doktorského studia Románských literatur je vysoce vzdělaným odborníkem připraveným k badatelské práci ve svém oboru (literatura přinejmenším jedné románské jazykové oblasti). Je schopen zkoumat literaturu vybrané románské oblasti v synchronním nebo diachronním přístupu s přihlédnutím k moderním literárněvědným metodám a badatelským postupům. Jeho specializace se opírá rovněž o výbornou znalost obecné teorie literatury, základů literární komparatistiky a literární teorie a kritiky odpovídající zvolené jazykové oblasti. Může působit v akademickém prostředí (univerzity, výzkumná pracoviště apod.), díky svým jazykovým znalostem a širokému vzdělání se může uplatnit i v kulturních institucích, v médiích, v diplomacii apod.

Study profile

The Ph.D. programme in Romance Literatures introduces the students into the synchronic and diachronic study of French, Spanish, Italian, Portuguese and Romanian speaking literatures, employing modern methods of literary theory and, where appropriate, the comparative approach. The aim is to deepen the students’ theoretical and methodological knowledge and skills, preparing them for individual research in the literatures of particular Romance-speaking areas. The programme also emphasizes scientific grounding in general literary theory and comparative literature and gives students the opportunity to learn a second Romance language. According to the topic of their Ph.D. thesis, students are guided towards acquiring and improving their knowledge in the methodology of the corresponding literary theory and placing their topic into a broader historical or genological context. Students will also master basic scientific habits and methods of scientific research (participation in conferences, research fellowships etc.). The objective of the Ph.D. programme in Romance Literatures is to prepare qualified specialists, introducing them into a scientific approach to the selected discipline.

Learning outcomes

Graduates from the Ph.D. programme in Romance Literatures are highly qualified specialists trained to conduct research work in their field (the literature of one or more Romance-speaking areas). They are able to analyse the literature of the chosen Romance-speaking area in a qualified manner, applying a synchronic or diachronic approach and modern literary methods and research procedures. Moreover, their expertise comprises the knowledge of general literary theory, the fundamentals of comparative literature and literary theory and criticism with special emphasis on the chosen Romance-speaking area. Graduates are qualified for positions in the academia (universities, research centres etc.); their language skills and broad education qualify the graduates for employment in cultural institutions, the media, diplomacy and other fields.