velikost textu

General and Comparative Literature

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V214
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaObecná a srovnávací literatura (komparatistika)
AngličtinaGeneral and Comparative Literature
LatinaLitterarum studia generalia atque comparativa

Rady

Oborový garant General and Comparative Literature (D; 7310V214; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)Oborová rada General and Comparative Literature (D; 7310V214; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorské studium oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) umožňuje individuální profilaci studenta, danou jeho odbornými zájmy a preferencemi, v souladu s rámcovým vymezením oboru. Student získává hlubší vhled do srovnávacích metod v široce nastaveném poli humanitních studií, konkrétně pak především v oblastech literární teorie, interpretace textu a vybraných oblastí dějin světové literatury.
Studium je založeno na kombinaci společných studijních povinností a individuální práci, směřované k přípravě a realizaci textu disertační práce, jež je doplněna individualizovaným výčtem odborných aktivit, které student během studia vykonává. Komparativní metoda jako základna, vymezující specifičnost oboru, může být aplikována jak na interpretaci pouze literárních textů, tak i na jejich srovnávací výklad z hlediska vztahu k jiným druhům umění a dalším jevům a rysům kultury a jednotlivých médií, jež kulturní významy vytvářejí. Cílem studia je příprava vzdělaných, samostatných a kreativních odborníků, schopných badatelské práce v oblasti srovnávání různých literatur a literárních fenoménů na pozadí obecnějších souvislostí kultury, interdisciplinarity a zvláštností multikulturního světa.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) se stává odborníkem v oblasti komparace literárních textů, směrů a poetik určitých jazykových oblastí, kulturních zón a vztahů mezi nimi. Jako odborník na srovnávací metody, vycházející vždy ze znalosti problematiky určité kulturní oblasti, podepřené zvládáním příslušného jazyka, dokáže interpretovat literární texty a jiná umělecká díla ve světle vhodných literárněvědných a uměnovědných teorií a interpretačních metod, se znalostí nejnovějších vědeckých poznatků, dochází k původním výsledkům a řešením, které jsou obohacením odborného světa a je s to vymezit odlišnosti i shody mezi kulturami a národy ve smyslu humanistické etiky. Absolvent může najít uplatnění na vysokých školách, akademiích a ve speciálním bádání, v odborných časopisech literárního, ale i uměleckého typu, v kulturních institucích odborného a tvořivého zaměření, ve státní správě v oblasti řízení kulturní politiky, v diplomatických službách v kulturně orientovaných funkcích apod.

Charakteristika

The Ph.D. programme in General and Comparative Literature allows for each student’s individual growth based on his/her field of expertise and preferences within the discipline. Students develop a profound insight into comparative literary methods in a more general context of the humanities; a special emphasis is placed on literary theory, text interpretation, and selected topics in the history of world literature.
Study in the programme combines tasks and duties applying to all students with individual work on a dissertation thesis. Additionally, each student is assigned a portfolio of research and academic activities.
The comparative approach, a distinctive feature of the discipline, constitutes its methodological basis; it can be applied either to purely literary material or to the comparative analysis of literary texts in relation to other types of art, and elements or features of culture and media that generate cultural meaning. The programme aims at producing educated, independent and creative experts ready to do research in the comparative analysis of distinct literatures and literary features against the background of the general contexts of culture, interdisciplinary approaches and specificities of a multicultural world.

Profil absolventa

Graduates of the Ph.D. programme in General and Comparative Literature are fully qualified for the comparison of literary texts, movements and poetics of specific linguistic and cultural areas, and their mutual relationships. Well-grounded in comparative methods and equipped with a knowledge of a particular cultural region and its language, graduates are qualified for interpreting literary texts and other artefacts in the light of adequate literary and arts theories and interpretation methods; employing state-of-the-art research findings, they are ready to produce their own conclusions and solutions that contribute to the knowledge in the field; they are able to define the similarities and differences between cultures and nations as understood by humanistic ethics. Graduates may find employment in higher education, academic institutions and specialized research, in journals specializing in literature, arts and art history, in cultural institutions, in public administration in the field of management of cultural policy, in culture-related positions in diplomacy, and other positions and areas.