text size

History of Czech Literature and Literary Theory

Study branch

Study branch code 7310V203
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechDějiny české literatury a teorie literatury
EnglishHistory of Czech Literature and Literary Theory
LatinLitterarum Bohemicarum historia atque litterarum studia
GermanGeschichte der tschechischen Literatur und der Literaturtheorie

Boards

of History of Czech Literature and Literary Theory (D; 7310V203; 7310V203; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)Subject area board of History of Czech Literature and Literary Theory (D; 7310V203; 7310V203; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorské studium oboru Dějiny české literatury a teorie literatury umožňuje individuální profilaci studenta, danou jeho odbornými zájmy a preferencemi, v souladu s rámcovým vymezením oboru. Student získává hlubší vhled do literárněvědných metod v široce nastaveném poli humanitních studií, konkrétně pak především v oblastech literární teorie, interpretace textu, textologie a dějin české literatury ve srovnávacím kontextu.
Studium je založeno na kombinaci společných studijních povinností a individuální práci, směřované k přípravě a realizaci textu disertační práce, jež je doplněna individualizovaným výčtem odborných aktivit, které student během studia vykonává. Filologický přístup tvoří základ interpretačních postupů, ale i metod literárního dějepisu ve vztahu k dalším humanitním a sociálněvědným přístupům k historickým otázkám a k specifičnosti dějin literatury v rámci kulturních dějin. Filologická metoda jako základna, vymezující specifičnost oboru, může být aplikována jak na interpretaci pouze literárních textů, tak i na jejich srovnávací výklad z hlediska vztahu k jiným druhům umění a dalším jevům a rysům kultury a jednotlivých médií, jež kulturní významy vytvářejí. Cílem studia je příprava vzdělaných, samostatných a kreativních odborníků, schopných badatelské práce v oblasti srovnávání různých literatur a literárních fenoménů na pozadí obecnějších souvislostí kultury, interdisciplinarity a zvláštností multikulturního světa.

Learning outcomes

Absolvent doktorského studia oboru Dějiny české literatury a teorie literatury je systematicky vybaven v oblastech dějin literatury v bohemikálním prostoru a jejich kontextu, teorie literatury a literární interpretace. S využitím potřebných jazykových, historických a kulturních znalostí je plně připraven na hlubší analýzy problémů ze srovnávací poetiky, teorie žánrů a interpretace literárního textu i kontextu. Je s to vymezit vlastní badatelský program, je dostatečně obeznámen s principy akademické diskuse a je schopen zapojit se do týmových úkolů, orientuje se v pravidlech vědeckého provozu v domácích i mezinárodních souvislostech. Absolvent může najít uplatnění na vysokých školách a akademických ústavech, v odborných časopisech se zaměřením na literaturu, umění či dějiny umění, v kulturních institucích, ve státní správě v oblasti řízení kulturní politiky, v diplomatických službách v kulturně orientovaných funkcích apod.

Study profile

The Ph.D. programme in the History of Czech Literature and Theory of Literature allows for each student’s individual growth based on his/her field of expertise and preferences within the discipline. Students develop a profound insight into the methods of literary scholarship in a more general context of the humanities; a special emphasis is placed on literary theory, text interpretation, text linguistics and the history of Czech literature in a comparative perspective. Study in the programme combines tasks and duties applying to all students with individual work on a dissertation thesis. Additionally, each student is assigned a portfolio of research and academic activities. Philological methods constitute the methodological basis of the interpretation process, while being equally important for literary history in relation to other methods in which the humanities and social sciences approach historical issues and the specific role that literary history occupies within cultural history. The philological basis of the methodology, a distinctive feature of the discipline, can be applied either to purely literary material or to the comparative analysis of literary texts in relation to other types of art, media and elements or features of culture that generate cultural meaning. The programme aims at producing educated, independent and creative experts ready to do research in the comparative analysis of distinct literatures and literary features against the background of the general contexts of culture, interdisciplinary approaches and specificities of a multicultural world.

Learning outcomes

Graduates from the Ph.D. programme in the History of Czech Literature and Theory of Literature have become qualified professionals in the field of the history of literature in the Czech Lands, and have a solid understanding of Czech literary contexts, of literary theory and the interpretation of literature. Equipped with linguistic, historical and cultural knowledge, graduates are ready to engage in profound analysis of issues in comparative poetics, genre theory and the interpretation of literary texts and contexts. They are able to design their own research plans and to participate in team projects, and are well-grounded in the principles of academic debate, and research rules and institutions at domestic and international levels. Graduates may find employment in higher education and academic institutions, in journals specializing in literature, arts and art history, in cultural institutions, in public administration in the field of management of cultural policy, in culture-related positions in diplomacy, and other positions and areas.