velikost textu

Iberoamerikanistika

Studijní obor

Kód studijního oboru 7105V031
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaIberoamerikanistika
AngličtinaIbero-American Studies
LatinaStudia Iberoamericana

Rady

Oborový garant Iberoamerikanistika (D; 7105V031; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Iberoamerikanistika (D; 7105V031; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Iberoamerikanistika je interdisciplinárním oborem tzv. areálních studií, zabývajícím se problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu Latinské Ameriky. Hlavními objekty jejího zkoumání je a) proces formování dnešní latinskoamerické společnosti v jeho geograficko-historické dimenzi a b) podoba charakteristické kultury, v níž se spojuje tradice kultury iberských národů s kulturami dědiců předkolumbovských civilizací a v některých oblastech také příslušníků pozdějších dobrovolných i nucených migrací (africké otroctví či asijští tzv. smluvní dělníci).

Profil absolventa

Absolvent je schopen celkového pohledu na problematiku Latinské Ameriky v dimenzi historického vývoje společností s charakteristickou kulturou, které vznikají od konce 16. století na základě předkolumbovských komunit a imigrace z koloniálních metropolí a Afriky. Ovládá základní fakta latinskoamerické historie a nechybí mu schopnost zařazovat do získaného obrazu fakta další, přičemž mu pomáhá především znalost teoretických východisek disciplíny a její metodologie. Zná názory na základní problémy dějin regionu, pracovišť, osobností, periodik a základních děl. Ovládá španělský a anglický jazyk tak, aby mohl studovat odbornou literaturu a účastnit se diskuse na mezinárodním odborném fóru.

Charakteristika

Ibero-American studies constitute an interdisciplinary branch of Area Studies, focusing on the geographical and cultural-historical region of Latin America. Their principal research interests are: a) formation processes of present-day Latin American society in its geographical-historical dimension; b) the characteristics of a culture that merges the traditions of Iberian nations with those of the pre-Colombian civilizations and, in some areas, also the subsequent voluntary and forced migrations (African slavery, Asian contract labor).

Profil absolventa

Graduates possess a general knowledge of the problems of Latin America in relation to its historical development and characteristic culture that has evolved since the late 16th century, on the basis of pre-Colombian communities and immigration from colonial metropolises and Africa. Graduates have a knowledge of the basic facts of Latin American history, and the ability to learn new facts, being helped by the knowledge of the theory and methodology of the discipline. Graduates are familiar with the development of opinions on the basic problems of the region’s history, and the discipline’s institutions, personalities, periodicals and key works. They have developed language skills in Spanish and English enabling them to study specialized literature and engage in discussions within the international scientific community.