text size

České dějiny

Study branch

Study branch code 7105V012
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechČeské dějiny
EnglishCzech History
LatinHistoria Bohemica

Boards

of České dějiny (D; 7105V012; 7105V012; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of České dějiny (D; 7105V012; 7105V012; 4 years; FF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorský studijní obor České dějiny je součástí studijního programu Historické vědy. Obor českých dějin patří k tradičním oborům pěstovaným na Karlově univerzitě. Připravuje doktorandy k badatelské činnosti na poli českých dějin od raného středověku po 21. století. České dějiny jsou přitom chápány jako dějiny zemí a území patřících do historicky proměnných hranic českého státu a jako dějiny jeho obyvatel, ať už etnika českého, německého či židovského. Zároveň jsou české dějiny pojímány důsledně jako integrální součást dějin středoevropských, a v některých aspektech a obdobích dějin evropských, popřípadě ještě širšího prostorového kontextu. Tematicky jsou zkoumány zejména české politické, sociální a kulturní dějiny, pozornost je věnována i teoretickým problémům historické vědy a studiu české historické kultury. Při tomto studiu se uplatňuje celá škála teoretických a metodologických konceptů a badatelských metodik, jdoucích od tradičních forem historické práce až po koncepty historické antropologie či sémiologie. Cílem studia je připravit studenty pro samostatnou badatelskou práci na poli českých dějin s důrazem na širší vědecké i obecně kulturní vědomostní a hodnotové zázemí. Ústav českých dějin FF UK v Praze, který doktorské studium v oboru České dějiny zajišťuje, při jeho realizaci úzce spolupracuje jak s jinými pracovišti fakulty a univerzity, tak s mnohými pracovišti AV ČR, s dalšími vysokými školami a s dalšími pracovišti (zejména paměťovými institucemi).

Learning outcomes

Absolvent doktorského studia oboru České dějiny získal komplexní znalost historických jevů a procesů v jejich nejširších souvislostech s důrazem na provázanost heuristické, dokumentační, teoretické, interpretační a argumentační práce. Pracuje soustavně, přesně, je schopen zobecňovat a tvůrčím způsobem uplatnit teoretické a metodologické inspirace. Provádí samostatnou tvůrčí vědeckou činnost, jejíž výsledky zprostředkovává odborné i neakademické veřejnosti. Proto je připraven uplatnit se ve vědecko-výzkumných a paměťových institucích a na vysokých školách. Má též kvalifikaci pro výkon vysoce náročných odborných prací ve státní správě, na různých fórech občanské společnosti, v médiích všech druhů, v oblasti kultury atd.

Study profile

The Czech History doctoral degree programme is part of the History study programme. Czech history ranks among the traditional disciplines cultivated at Charles University. It prepares graduate students for research activities in the field of Czech history from the early Middle Ages to the 21st century. Czech history is understood as the history of the country and the lands belonging within the historically variable borders of the Czech state, and as the history of the country’s people, including the Czech, German and Jewish ethnicities. At the same time, Czech history is understood as an integral part of the history of Central European and, in some aspects and periods, European history as well as of the broader spatial context. Topics explored in the programme include, especially, Czech political, social and cultural history, while attention is also dedicated to the theoretical problems of history and study of Czech historical culture. Methodologically, a full range of theoretical and methodological concepts and research methods are applied in this field of study, from traditional forms of historical work to concepts of historical anthropology, cultural history and semiology. The objective of the degree programme is to prepare students for independent research work in the field of Czech history with an emphasis on broader scientific and, generally, cultural awareness and values. The doctoral degree programme in Czech history is offered by the Institute of Czech History at the Faculty of Arts, Charles University in Prague, which closely cooperates with other institutes and departments of the Faculty and University, as well as with a number of components of the Academy of Sciences of the Czech Republic, other universities and other – especially historical – institutes.

Learning outcomes

A graduate of the doctoral degree programme in Czech History has gained a comprehensive knowledge of historical events and processes in their broadest context with an emphasis on the interconnectedness of heuristic, documentary, theoretical, interpretive and argumentative work. The graduates work systematically and precisely, and are able to generalise and creatively apply theoretical and methodological inspirations. They conduct independent, creative scientific activities whose results are conveyed to the professional and non-academic public. Therefore, they are prepared to find employment at science-and-research and history institutes and universities, while also being qualified to perform highly demanding professional work in the state administration, in various civil society forums, all types of media, in the domain of culture etc.