text size

Romance Languages

Study branch

Study branch code 7310V137
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 4 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechRománské jazyky
EnglishRomance Languages
LatinLinguae Romanicae

Boards

of Romance Languages (D; 7310V137; 7310V137; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)Subject area board of Romance Languages (D; 7310V137; 7310V137; 4 years; FF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Doktorské studium v oboru Románské jazyky uvádí studenta do vědeckého synchronního a diachronního studia francouzského, španělského, italského nebo portugalského jazyka a jejich regionálních variant s využitím metod moderní lingvistiky, případně s přihlédnutím ke srovnávací romanistice. Cílem je upevnit a prohloubit teoretické a metodologické předpoklady doktoranda pro jeho samostatnou badatelskou činnost v oblasti jazykovědné nebo filologické problematiky konkrétního románského jazyka. Studium zároveň poskytuje další vědeckou průpravu v obecné jazykovědě se zaměřením na některou speciální jazykovědnou disciplínu (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, srovnávací a historická jazykověda). Se zřetelem k tématu disertační práce je student veden k získávání a prohlubování poznatků z funkční větné perspektivy, stylistiky a rétoriky, sémantiky a sémiotiky v rámci konkrétního románského jazyka. Osvojí si rovněž základní vědecké návyky a metody vědecké práce (účast na konferencích, vědecké stáže apod.). Cílem doktorského studia v oboru Románské jazyky je připravit kvalifikované odborníky a uvést je do vědeckého pěstování oboru.

Learning outcomes

Absolvent doktorského studia románských je vysoce vzdělaným odborníkem připraveným k badatelské práci ve svém oboru (jazykověda a filologie minimálně jednoho konkrétního románského jazyka). Specializace absolventa bude opřena o znalost základů a dějin obecné lingvistiky se zvláštním zřetelem k lingvistice románské. Jako odborník v lingvistickém zkoumání minimálně jednoho románského jazyka je schopen jazyk fundovaně interpretovat v synchronním nebo diachronním přístupu s přihlédnutím k moderním lingvistickým metodám a badatelským postupům. Absolvent může najít uplatnění v lingvistickém výzkumu (vědecko-výzkumná pracoviště a vysokoškolská pracoviště), ve vysokoškolské výuce konkrétního románského jazyka a dále vzhledem k celkové erudici i v komunikačních prostředcích, redakcích, resp. všude tam, kde se kromě znalosti daného jazyka vyžaduje práce s textem a jeho interpretací a zpracování informací apod.

Study profile

The Ph.D. programme in Romance Languages introduces the students into the synchronic and diachronic study of French, Spanish, Italian or Portuguese and their regional varieties using modern linguistic methods and taking into consideration the contrastive point of view. The aim is to deepen the students’ theoretical and methodological knowledge and prepare them for individual research in linguistics or philology of a particular Romance language. The programme also emphasizes scientific grounding in general linguistics focusing on a specific linguistic discipline (phonetics and phonology, morphology, syntax, contrastive and historical linguistics). According to the topic of their Ph.D. thesis, students are guided towards acquiring and improving their knowledge in functional sentence perspective, stylistics and rhetoric, semantics and semiotics of a Romance language. Students will also master the basic habits and methods of scientific research (participation in conferences, research fellowships etc.). The objective is to prepare qualified specialists and introduce them to the scientific approach to the disciplines of their choice.

Learning outcomes

The Ph.D. graduate in Romance languages is a highly qualified specialist trained to conduct research work in his/her field (the linguistics and philology of one or more Romance languages). He/she is able to interpret these languages in a qualified manner, applying a synchronic or diachronic approach and utilizing modern linguistic methods and research procedures. His/her specialisation is based also on the knowledge of the foundations and history of general linguistics with a special focus on Romance linguistics. The graduate is ready to seek employment in the academia (universities, research centres etc.); with his/her language skills and broad erudition the graduate may be employed in cultural institutions, the media, diplomacy, etc.