velikost textu

Romance Languages

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V137
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaRománské jazyky
AngličtinaRomance Languages
LatinaLinguae Romanicae

Rady

Oborový garant Romance Languages (D; 7310V137; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Romance Languages (D; 7310V137; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorské studium v oboru Románské jazyky uvádí studenta do vědeckého synchronního a diachronního studia francouzského, španělského, italského nebo portugalského jazyka a jejich regionálních variant s využitím metod moderní lingvistiky, případně s přihlédnutím ke srovnávací romanistice. Cílem je upevnit a prohloubit teoretické a metodologické předpoklady doktoranda pro jeho samostatnou badatelskou činnost v oblasti jazykovědné nebo filologické problematiky konkrétního románského jazyka. Studium zároveň poskytuje další vědeckou průpravu v obecné jazykovědě se zaměřením na některou speciální jazykovědnou disciplínu (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, srovnávací a historická jazykověda). Se zřetelem k tématu disertační práce je student veden k získávání a prohlubování poznatků z funkční větné perspektivy, stylistiky a rétoriky, sémantiky a sémiotiky v rámci konkrétního románského jazyka. Osvojí si rovněž základní vědecké návyky a metody vědecké práce (účast na konferencích, vědecké stáže apod.). Cílem doktorského studia v oboru Románské jazyky je připravit kvalifikované odborníky a uvést je do vědeckého pěstování oboru.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia románských je vysoce vzdělaným odborníkem připraveným k badatelské práci ve svém oboru (jazykověda a filologie minimálně jednoho konkrétního románského jazyka). Specializace absolventa bude opřena o znalost základů a dějin obecné lingvistiky se zvláštním zřetelem k lingvistice románské. Jako odborník v lingvistickém zkoumání minimálně jednoho románského jazyka je schopen jazyk fundovaně interpretovat v synchronním nebo diachronním přístupu s přihlédnutím k moderním lingvistickým metodám a badatelským postupům. Absolvent může najít uplatnění v lingvistickém výzkumu (vědecko-výzkumná pracoviště a vysokoškolská pracoviště), ve vysokoškolské výuce konkrétního románského jazyka a dále vzhledem k celkové erudici i v komunikačních prostředcích, redakcích, resp. všude tam, kde se kromě znalosti daného jazyka vyžaduje práce s textem a jeho interpretací a zpracování informací apod.

Charakteristika

The Ph.D. programme in Romance Languages introduces the students into the synchronic and diachronic study of French, Spanish, Italian or Portuguese and their regional varieties using modern linguistic methods and taking into consideration the contrastive point of view. The aim is to deepen the students’ theoretical and methodological knowledge and prepare them for individual research in linguistics or philology of a particular Romance language. The programme also emphasizes scientific grounding in general linguistics focusing on a specific linguistic discipline (phonetics and phonology, morphology, syntax, contrastive and historical linguistics). According to the topic of their Ph.D. thesis, students are guided towards acquiring and improving their knowledge in functional sentence perspective, stylistics and rhetoric, semantics and semiotics of a Romance language. Students will also master the basic habits and methods of scientific research (participation in conferences, research fellowships etc.). The objective is to prepare qualified specialists and introduce them to the scientific approach to the disciplines of their choice.

Profil absolventa

The Ph.D. graduate in Romance languages is a highly qualified specialist trained to conduct research work in his/her field (the linguistics and philology of one or more Romance languages). He/she is able to interpret these languages in a qualified manner, applying a synchronic or diachronic approach and utilizing modern linguistic methods and research procedures. His/her specialisation is based also on the knowledge of the foundations and history of general linguistics with a special focus on Romance linguistics. The graduate is ready to seek employment in the academia (universities, research centres etc.); with his/her language skills and broad erudition the graduate may be employed in cultural institutions, the media, diplomacy, etc.