velikost textu

Phonetics

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310V050
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFonetika
AngličtinaPhonetics
LatinaStudia phonetica

Rady

Oborový garant Phonetics (D; 7310V050; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Phonetics (D; 7310V050; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Doktorský studijní obor fonetika připravuje vysoce vzdělané odborníky pro výzkum a různé zacházení s řečovým signálem na pozadí lingvistických poznatků o struktuře jazyka. Umožňuje individuální vědeckou profilaci studenta ve zvolené oblasti řečových věd, např. v oblasti obecně fonetických a fonologických vlastností češtiny i dalších jazyků, osvojování výslovnosti cizího jazyka, identifikace mluvčího z řečového signálu, psychofoneticky zaměřeného výzkumu a výzkumu propojujícího fonetické a jazykové poznatky s řečovými technologiemi.

Profil absolventa

Absolventi mají důkladné teoretické poznatky v základních oblastech problematiky popisu lidské řeči a zvukové stavby češtiny; v oblasti spojené s tématem disertační práce mají velmi dobrý přehled o aktuálním stavu bádání zahrnující znalost primární i sekundární literatury. Problematiku oboru jsou schopni reflektovat na pozadí obecně lingvistického popisu jazyka. Absolventi jsou schopni odborné vědecké práce na světové úrovni, efektivně používají svému zaměření odpovídající analyzační nástroje určené pro fonetický výzkum a statistické zpracování dat. Uplatní se jako vědečtí pracovníci či vysokoškolští učitelé nebo v konkrétní oblasti v závislosti na zaměření disertační práce.

Charakteristika

The doctoral study in phonetics trains highly educated professionals for research and various ways of treating the speech signal, against the background of linguistic findings about language structure. The study allows for the student’s individual specialization in the selected area of speech sciences, for instance in the area of general phonetic and phonological properties of Czech and other languages, acquisition of second language pronunciation, speaker identification from the signal, psychophonetically oriented research, and research connecting phonetic and linguistic findings with speech technology.

Profil absolventa

Graduates have in-depth theoretical knowledge of the key areas related to the description of human speech and the sound patterns of Czech; in the area of the dissertation, they are very well acquainted with the current state-of-the-arts, which includes the knowledge of both primary and secondary sources. They are able to reflect upon their branch of study against the background of general linguistic description of language. Graduates are able to pursue professional scientific work at an international level and make effective use of tools for phonetic analysis and statistical data processing, corresponding to their area of expertise. The doctoral programme enables graduates to work as researchers and university teachers, or in the specific area related to their dissertation.