velikost textu

Filozofie

Studijní obor

Kód studijního oboru 6101V004
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFilozofie
AngličtinaPhilosophy
LatinaPhilosophia

Rady

Oborový garant Filozofie (D; 6101V004; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Filozofie (D; 6101V004; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Filozofický ústav akreditován Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studijní obor Filozofie umožňuje individuální profilaci studenta v rámci filosofických specializací pěstovaných na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, jimiž jsou dějiny antické, středověké, renesanční, novověké a moderní filosofie, etika, politická filosofie, filosofie náboženství, fenomenologie, analytická filosofie a problémy současného myšlení. Na doktorském studijním programu se podílí rovněž Filosofický ústav AV ČR (na základě rámcové smlouvy o spolupráci). Cílem studia je příprava vysoce vzdělaných odborníků, kteří během průpravy osvědčili schopnost nabyté poznatky tvořivým způsobem rozvíjet. Hlavním cílem doktorského studia je vytvoření a obhájení původní a vědecky přínosné disertační práce a složení státní doktorské zkoušky. K dosažení tohoto cíle postupuje doktorand podle individuálního studijního plánu, který zahrnuje také všechny aspekty samostatné vědecké činnosti.

Profil absolventa

Absolvent je schopen porozumět nejen konkrétním historickým myšlenkovým proudům, ale také klíčovým nadčasovým otázkám, které leží mimo zorné pole experimentálních a sociálních věd. Závažná témata dnešní doby je schopen reflektovat a interpretovat v kontextu dějin i z hlediska aktuálního myšlení. Na základě svého vzdělání by měl být s to formulovat původní a přínosná stanoviska k filosofickým, kulturním, etickým i politickým problémům otevřené společnosti a umět je v rozhovoru s druhými kriticky promýšlet.

Charakteristika

The study area of Philosophy allows the student to develop an individual path among philosophical specialisations fostered at the Institute of Philosophy and Religious Studies, FF UK, which comprise the history of ancient, medieval, renaissance and modern philosophy, ethics, political philosophy, philosophy of religion, phenomenology, analytical philosophy and problems of contemporary thought. The Philosophy Institute of the Academy of Science of the Czech Republic—thanks to an agreement of extended accreditation—also shares in the programme of doctoral study. The aim of the study is to produce highly-educated experts who, in the course of their preparation have displayed an ability to develop knowledge in a creative way. To this end the student must create and defend an original dissertation, which makes a contribution to the discipline, and must pass the state doctoral examinations. The doctoral student achieves these goals through an individual study plan which is shaped by the principles of autonomous scientific activity.

Profil absolventa

The graduate is able to understand not only the specific streams of thought in history, but also the timeless questions which lie beyond the focus of experimental and social sciences. He or she is able to reflect upon and interpret significant themes of the current time in the context of the past and from the viewpoint of contemporary thinking. On the basis of this education, the graduate should be able formulate a standpoint that is an original contribution to the philosophical, cultural, ethical and political problems of an open society, and should also have the skills necessary to undertake critical resolution of problems in dialogue with others.