velikost textu

Religious Studies

Studijní obor

Kód studijního oboru 6101V014
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaReligionistika
AngličtinaReligious Studies
LatinaReligionum doctrina generalis

Rady

Oborový garant Religious Studies (D; 6101V014; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Religious Studies (D; 6101V014; 4 roky; FF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Studijní program umožňuje individuální profilaci studenta v rámci religionistických specializací pěstovaných v Ústavu filosofie a religionistiky FFUK, tj. zejména: judaismus, buddhismus, náboženství antického Řecka, náboženství starověkého Předního východu, fenomenologie náboženství, antropologie náboženství, sociologie náboženství, psychologie náboženství. Cílem je příprava vysoce vzdělaných odborníků v oboru religionistika, kteří během studia osvědčí schopnost nabyté poznatky tvořivým způsobem rozvíjet. Studium je primárně určeno pro studenty, kteří se skvěle orientují minimálně v jedné náboženské oblasti, jsou schopni v ní pracovat s prameny v originálních jazycích, a mají tak předpoklady pro napsání disertační práce, která svou kvalitou a důkladností zpracování bude splňovat světová měřítka. Zároveň se ovšem u studentů předpokládá i obecný religionistický rozhled a schopnost dobře reflektovat své interpretační metody. Doktorandi jsou obecně vedeni k tomu, aby své disertace psali v angličtině a konzultovali je i se zahraničními odborníky.

Profil absolventa

Absolventi se důkladně orientují minimálně v jedné náboženské oblasti, jsou v ní schopni pracovat s texty v pramenných jazycích a mají dobrý přehled o sekundární literatuře. Mají též dobrou znalost religionistické metodologie a jsou schopni poznatky ze studia zvoleného náboženského okruhu srovnávat s náboženstvími jinými a obecně je reflektovat. Jsou schopni profesionální vědecké práce na světové úrovni a nemají problémy výsledky svého bádání publikovat v akademických časopisech a prezentovat je v některém ze světových jazyků na konferencích. V nejobecnější rovině je každý absolvent připraven akceptovat jinakost a respektovat odlišnost kultury, jazyka a komunikace, a je tak schopen přispívat k rozvíjení interkulturní komunikace, k budování a utvrzování interkulturního porozumění. Absolventi se uplatní jako vědečtí pracovníci v oblasti společenských věd či jako vysokoškolští učitelé. Znalost různých náboženských prostředí je kvalifikuje k práci na pomezí odlišných kultur, např. v diplomacii, v žurnalistice, v mezinárodních organizacích apod.

Charakteristika

The study programme allows the students to follow one of the specializations pursued at the Institute for Philosophy and Religious Studies, i.e. especially Judaism, Buddhism, ancient Greek religion, religion of the ancient Near East, phenomenology of religion, anthropology of religion, sociology of religion and psychology of religion. The aim is to prepare highly educated experts in the field of religious studies, who in the course of their study learn to creatively develop their knowledge. The study programme is primarily designed for students who are already well versed in at least one religious area, are able to study its sources in original languages, and are thus well equipped for writing a PhD thesis that meets international standards of quality and depth. At the same time students are expected to have good knowledge of general theories of religion and to be capable of reflecting their own methods of interpretation. The students are generally encouraged to write their theses in English and to consult them with international experts.

Profil absolventa

Graduates have in-depth knowledge of at least one religious tradition, are able to study it using original source language texts, and are well-acquainted with related modern scholarly works. They have a command of the methodology of religious studies, are able to compare the knowledge attained by the study of their major religion with other religions and generally reflect upon them. Graduates are able to engage in professional scientific work at an international level and have no difficulty publishing the results of their research in academic journals and presenting it on international conferences. On the most general level the graduates are ready to accept the otherness of various cultures of the world and to facilitate intercultural communication and understanding. Their training allows them to work as scholars and researchers in the field of humanities or as university teachers. Knowledge of the different religious environments qualifies them for professions at the interface of different cultures, e.g. diplomacy, journalism, international organisations, etc.