velikost textu

Musicology

Studijní obor

Kód studijního oboru 8102V003
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaHudební věda
AngličtinaMusicology
LatinaMusicologia
NěmčinaMusikwissenschaft

Rady

Oborový garant Musicology (D; 8102V003; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)Oborová rada Musicology (D; 8102V003; 3 roky; FF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování nevyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorské studium hudební vědy je určeno nejlepším absolventkám a absolventům magisterského studia tohoto oboru, nebo oborů příbuzných. Je koncipováno tak, aby prohloubilo obecný teoretický a filozofický základ studovaného vědního oboru a poskytlo spolehlivou metodologickou výbavu nutnou k jeho dalšímu samostatnému rozvíjení, a to v bezprostřední návaznosti na aktuální badatelskou problematiku. Zároveň vede studující k badatelské specializaci, která je v souladu s jejich vlastním odborným zaměřením i s úkoly a potřebami oboru a která se odráží v tématech jejich disertačních prací. Absolventi doktorského studia hudební vědy jsou připraveni pro samostatnou odbornou a vědeckou činnost především v disciplínách a specializacích hudební historiografie, ale také hudební teorie a systematické muzikologie a mohou nalézt vědecké a odborné uplatnění ve specializovaných muzeích, archivech či hudebních knihovnách, stejně tak jako na příslušných pracovištích AV ČR a na vysokých školách příslušného zaměření (tzn. zejména na filozofických, pedagogických i uměleckých fakultách). Studující, kteří se hlásí do kombinované formy studia, již ve většině případů přicházejí z některého z výše zmíněných pracovišť. Absolvování doktorského studia a udělení vědeckého titulu PhD. je potom pro ně zpravidla cestou k výraznému zvýšení kvalifikace a získání vyšší pracovní pozice.

Charakteristika

Profil absolventa

The individually designed attestation system of the doctoral programme provides graduates with an insight into the current state of research and methodology of the subject, especially in the field of the selected topic and closely related disciplines. During the course, the graduate has also probed into philosophical issues connected to the doctoral subject and topic and passed a foreign language exam. The doctoral dissertation is a scientifically valuable contribution to the exploration of the topic and its findings are usually published as a monograph or summarising study in a scientific journal.