text size

Německý jazyk a literatura

Study branch

Study branch code 7310R106
Type of study programme bachelor’s
Form of study full-time
Standard length of study 3 years
Title bachelor
Rigorosum procedure no
Variant of study two-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechNěmecký jazyk a literatura
EnglishGerman Language and Literature
LatinLingua ac litterae Germanicae

Boards

of Německý jazyk a literatura (B; 7310R106; 7310R106; 3 years; FF; cs; P; 2branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Dvouoborové bakalářské studium Německý jazyk a literatura je zaměřené na praktické komunikativní dovednosti slovem i písmem na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Náplní lingvistických kurzů je systematické osvojování mluvnické a lexikální stavby německého jazyka. Předměty literárněvědné se zaměřují na vybrané epochy dějiny německy psané literatury od osvícenství po současnost a základní metodologicko-teoretické vybavení studentů. Ostatní předměty vybavují studenty znalostmi o historii, filozofii a kultuře německojazyčné oblasti.

Learning outcomes

Absolvent/absolventka disponuje znalostmi německého jazyka i komunikativními dovednostmi na úrovni C1 podle SERR. Orientace v historii, filozofii a kultuře německy mluvících zemí mu/jí umožňuje pracovat v kulturních institucích, nadacích, v médiích, v hospodářské sféře či v cestovním ruchu jako překladatel/ka, asistent/ka.

Study profile

Combined Bachelor Degree Programme in German language and literature aims at developing practical oral and written communication skills in German (level C1 of the Common European Framework of Reference for Languages). Linguistic courses provide a systematic acquisition of grammatical and lexical structures of the German language. Courses in literature focuse mainly on selected periods of the history of German written literature from the Enlightenment to the present day and the basic theoretical and methodological competences. Other courses equip students with knowledge about the history, philosophy and culture of German-speaking countries.

Learning outcomes

The graduate has achieved language competence, knowledge in the fields of German language and communication skills and communication skills (level C1 of CEFR). His/her knowledge of German literature, history and culture allows him/her to work in culture institutes, foundations, massmedia, in the sphere of administration, tourism, or as translator.