text size

Dějiny výtvarného umění

Study branch

Study branch code 8101V001
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechDějiny výtvarného umění
EnglishHistory and Visual Arts
LatinHistoria artium figurativarum

Boards

of Dějiny výtvarného umění (D; 8101V001; 8101V001; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)Subject area board of Dějiny výtvarného umění (D; 8101V001; 8101V001; 3 years; FF; cs; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited to complete the studies of current students taught Form of study: combined
Form of study: full-time
Detail

Units participating in instruction

Name Accreditation status WhoIS
Institute of Art History accredited to complete the studies of current students Detail

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent je schopen samostatné i týmové vědecké práce, založené na podrobném výzkumu dané problematiky a zkoumání její pozice v příslušném aktuálním odborném kontextu. Umí kvalifikovaně a srozumitelně zprostředkovávat výsledky své práce nejen širší odborné, ale i neakademické veřejnosti, a to jak prostřednictvím vědeckých prací či na vědeckých konferencích. Uplatní se ve sféře vědecké v rámci různých akademických institucí, vědecko-pedagogické (vysoké školy), na kurátorských a výzkumných postech v muzeích a galeriích, v odborných institucích památkové péče, v redakcích odborných periodik, v rámci rozličných společenských institucí, na vedoucích postech v kulturní oblasti státní správy či samosprávy atd.

Study profile

Learning outcomes

The graduate is able to conduct independent or team scientific work based on detailed research of the subject at issue, and to study the position of the subject within a relevant professional context. He/she is able to present results in a qualified and coherent manner to the wider professional as well as non-academic public, both through published research work and at scientific conferences. The graduate may gain employment in research at various academic institutions, scientific and teaching institutions (in tertiary education), as curator or researcher in museums and galleries, specialised institutions for care of monuments, on boards of editors of specialised journals, in various public institutions, in leading posts in the cultural field or local government bodies, etc.