text size

Hispanistika

Study branch

Study branch code 7310R259
Type of study programme bachelor’s
Form of study full-time
Standard length of study 3 years
Title bachelor
Rigorosum procedure no
Variant of study two-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechHispanistika
EnglishHispanian Studies
LatinPhilologia Hispanica

Boards

of Hispanistika (B; 7310R259; 7310R259; 3 years; FF; cs; P; 2branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Bakalářský studijní program Hispanistika je zaměřen na přípravu k výkonu povolání popsaných v profilu absolventa, praktické soudobé poznatky a metody ale doplňuje též o vybrané poznatky teoretické a je pojato i jako příprava na navazující magisterské studium. Těžištěm bakalářského oboru hispanistika je studium moderní filologie, a to ve vztahu ke španělskému jazyku a k literaturám psaným španělsky. Standardní doba studia je tři roky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Studium lze kombinovat s většinou oborů vyučovaných na FFUK.

Learning outcomes

Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky španělského jazyka, dějin španělské a hispanoamerické literatury, kultury a dějin Španělska a Hispánské Ameriky. Ovládá španělštinu na úrovni C1 a má znalost dalších dvou cizích jazyků.
Má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu. Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa. Má uplatnění v širokém spektru prací, například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent v mediích, asistent v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie.

Study profile

Graduates of the BA programme in Hispanic Studies will be trained for employment possibilities described in the profile of the graduate; also, they will be prepared to continue in the respective MA programme. The focus of the three-year BA programme,which combines current theory and practice, is on modern philology as related to the study of Spanish language and of literatures in Spanish. The graduates are required to pass the final state exam and, in most cases, defend their BA thesis. The programme can be combined with most subjects offered by the Faculty of Arts, Charles University in Prague.

Learning outcomes

The graduate has a good knowledge of the foundations of Spanish Linguistics, History of Spanish and Spanish-American Literature, Culture and History of Spanish-speaking countries. He has both oral and written competence in Spanish (level C1) and has command of two other foreign languages. The graduate is prepared to enter an M.A. programme. His/her broad range of knowledge in the field of humanities make him/her fit for a wide spectrum of occupations in the areas of publishing, freelance editing, language counselling in media, PR in business firms, NGOs, congress agencies, tourism, administration and foreign affairs, EU bodies.