text size

Film Studies

Study branch

Study branch code 8104V003
Type of study programme doctoral
Form of study full-time, combined
Standard length of study 3 years
Title doctor
Rigorosum procedure no
Variant of study one-branch study
Language of instruction English

Language versions of name

Language Name
CzechFilmová věda
EnglishFilm Studies
LatinTheoria artium cinematograficarum

Boards

of Film Studies (D; 8104V003; 8104V003; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)Subject area board of Film Studies (D; 8104V003; 8104V003; 3 years; FF; en; P,K; 1branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited to complete the studies of current students not taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Learning outcomes

Absolvent postgraduálního studia filmové vědy disponuje širokým kulturněhistorickým rozhledem, má obsáhlé vědomosti o teorii a dějinách audiovizální české i světové kultury a je vybaven znalostí nejméně dvou cizích jazyků. Má kultivovaný písemný projev a autorskou zkušenost s různými žánry psaní o filmu. Je obeznámen s mezinárodním akademickým prostředím a má zkušenost s domácími i zahraničními konferencemi. Je plně připraven k samostatné výzkumné práci a umí koncepčně promýšlet i administrativně zpracovat přihlášky grantových projektů různého typu. Je schopen se velmi kompetentně zhostit redakčních prací v časopisech i nakladatelstvích a dramaturgických aktivit na festivalech i ve specializovaných kinech a zcela flexibilní i v dalších typech úkolů v kulturní sféře.

Study profile

Learning outcomes

The graduates from the Film Studies Ph.D. program command a broad cultural and historical knowledge, are well acquainted with the theory and history of both Czech and international audiovisual culture and are well versed in at least two foreign languages. They have experience with authoring academic texts of various genres and their writing style is advanced and sophisticated. The graduates are familiar with the international academic milieu and have participated in both domestic and international conferences. They are fully equipped for independent research and have experience with preparing and managing grant projects of different kinds. They are competent and experienced in editorial work, in managing festival and art cinema series projects, as well as adept at other cultural ventures.