velikost textu

Pravěká a středověká archeologie

Studijní obor

Kód studijního oboru 7105V059
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPravěká a středověká archeologie
AngličtinaPrehistoric and Medieval Archeology
LatinaArchaeologia temporis veterrimi ac medii aevi

Rady

Oborový garant Pravěká a středověká archeologie (D; 7105V059; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Pravěká a středověká archeologie (D; 7105V059; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován na dostudování vyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Název Stav akreditace WhoIS
Archeologický ústav, Praha akreditován na dostudování Detail

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu ovládá všechny základní součásti archeologické činnosti. Orientuje se v problematice archeologického kulturního dědictví. Při primárním získávání archeologických pramenů aplikuje metody odpovídající aktuálnímu stavu oboru a garantuje náležitou úroveň dokumentace. Při interpretaci ovládá základní principy kritiky archeologických pramenů a orientuje se v domácím i v širším evropském poznávacím kontextu. Osvojil si nároky na zpřístupňování pramenů, dokáže formulovat nové poznatky a připravuje jejich odbornou publikaci. Absolvent oboru pravěká a středověké archeologie je připraven k práci ve všech typech archeologických institucí, jakož i k působnosti v odpovídajících orgánech veřejné správy.

Charakteristika

Profil absolventa

The Ph.D. graduate has mastered all the basic components of archaeological work. He/she has a good understanding of issues relating to archaeological cultural heritage, applies methods reflecting the current state of the discipline and produces documentation that meets required standards. He/she has mastered the basic principles of criticism of archaeological resources and applies them in the interpretation of these resources and is also familiar with the domestic and broader European cognition context. He/she makes resources available in the required manner, is able to formulate new findings and prepare their technical publication. The Prehistoric and Mediaeval Archaeology graduate is trained to be able to work in all types of archaeological institutions as well as in relevant public administration bodies.